การดูดซับแมงกานีสจากน้ำใต้ดินด้วยถ่านชีวภาพยูคาลิปตัส

อรชพร วิลามาศ, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, อนวัช พินิจศักดิ์กุล

1-10

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ Silver Box: กรณีศึกษา

นุชสรา เกรียงกรกฎ, ปรีชา เกรียงกรกฎ, ปริญญา เพ็งดี

30-38

ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตำรับจันทน์ทั้งห้า

วรินท์ โอนอ่อน , ฉัตรชนก นุกูลกิจ, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน , นัฐธิชา เพิ่มผล , ยลดา ศรีเศรษฐ์

88-96