ชีววิทยาและความสามารถในการสืบพันธุ์ของแมลงเบียนเพลี้ยอ่อน Lysiphlebus testaceipes Cresson (Aphidiinae: Hymenoptera)

Main Article Content

ณัฐยา นิจันทึก
อโนทัย วิงสระน้อย

บทคัดย่อ

แมลงเบียนเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาและความสามารถในการสืบพันธุ์ของแมลงเบียนเพลี้ยอ่อน Lysiphlebus testaceipes Cresson โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาชีววิทยา และการศึกษาความสามารถในการสืบพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ และการศึกษาความสามารถในการวางไข่ ผลการศึกษาพบว่า L. testaceipes เป็นแมลงเบียนภายใน โดยวางไข่ 1 ครั้ง/เพลี้ยอ่อน 1 ตัว และมีแมลงฟักออกมาเพียง 1 ตัว/เพลี้ยอ่อน ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย มีอายุ 3.53, 3.37, 3.47 และ 3.93 วัน ตามลำดับ L. testaceipes ผลิตไข่สูงสุดที่อายุ 4 วัน จำนวน 307.29 ฟอง การผลิตไข่มีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุของแมลงเบียนเพิ่มขึ้น และตลอดอายุขัยมีการผลิตไข่ตั้งแต่ 150-300 ฟอง นอกจากนี้ยังพบว่าตลอดอายุขัยมีการวางไข่ 2.67 ฟอง และมีการวางไข่สูงสุดที่อายุ 1 และ 2 วัน โดยมีการวางไข่ 1 ฟอง/ครั้ง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boivin, G., Thierry, H. and Jacques, B. 2012. Aphid parasitoids in biological control. Canadian Journal of Plant Science. 92: 1-12.

Richardson, W.B. 2016. Aphid Parasitoids. https://www.lsu.edu/departments/entomology/assets/aphidparasitoids.pdf. Accessed 5 January 2022.

Brewer, M.J. and Elliott, N.C. 2004. Biological control of cereal aphids in North America and mediating effects of host plant and habitat manipulations. Annual Reviews in Entomology. 49: 219-242.

Mejías, D.Z., Hanson, P.E. and Stary, P. 2010. Survey of the aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Costa Rica with information on their aphid (Hemiptera: Aphidoidea): Plant associations. Psyche. 2010: 278643.

Rakhshani, E. and et al. 2012. Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of northeastern lran: Aphidiine-aphid-plant associations, key and description of a new species. Journal of Insect Science. 12(1): 143.

Wang, X. and Messing, R.H. 2006. Potential host range of the newly introduced aphid parasitoid, Aphidius transcaspicus (Hymenoptera: Braconidae) in Hawaii. Proceedings of the Hawaiian Entomological Society. 38: 81-86.

Onboonma, N. and Wingsanoi, A. 2014. Host plant species on infestation of aphid and parasitization of aphid parasitoids in Phangkon, Sakon Nakhon province. Khon Kaen Agriculture Journal. 42(Suppl. 3): 197-202. (in Thai)

Mukaew, S. 2018. Species of Food Plants and Parasitic Efficacy of Aphid Parasites against Aphid Infestation. B.Sc. Project Report, Rajamangala University of Technology Isan. (in Thai)

Jaureguiberry, P., Buffa, L.M. and Delfino, M.A. 2010. Cross-habitat usage by crop aphids and their parasitoids in the crop-noncrop interface in an organic vegetable farm. Revista Brasileira de Agroecologia. 5(2): 39-49.

Havelka, J. and et al. 2012. Review and key to the world parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Aphis ruborum (Hemiptera: Aphididae) and its role as a host reservoir. Annals of the Entomological Society of America. 105(3): 386-394.

Bumroongsri, L. and et al. 2012. Taxonomy of Aphids Subfamily Hormaphidinae. https://www.doa.go.th/research/attachment.ph p?aid=587. Accessed 11 January 2022. (in Thai)

Knutson, A. and et al. 2018. Biological Control of Insect Pests in Wheat. https://agrilifeexten sion.tamu.edu/library/farming/biological-control -of-insect-pests-in-wheat/. Accessed 25 December 2021.

Tchoromi, G. 2013. Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) in Benin: Its Potential as a Biological Control Agent for Integrated Aphid Management in Vegetable Systems. Ph.D. Thesis, Norwegian University of Life Sciences.

Rodriguez, M.P. and et al. 2003. Aphidius colemani Natural Enemy of Various Aphids. http://controlbiologico.info/index.php/es/organismos-de-control-biologico/fauna-auxiliar-iberica/ insectos-para-control-biologico-de-plagas/neurop teros-ibericos-control-biologico/publicaciones/it em/aphidius-colemani-enemigo-natural-de-pulg ones-diversos. Accessed 18 December 2021.

Rutledge, C.E. and Keena, M.A. 2012. Mating frequency and fecundity in the emerald ash borer Agrilus planipennis (Coleoptera: Buprestidae). Annals of the Entomological Society of America. 105(1): 66-72.

Godfray, H.C.J. 1994. Parasitoids: Behavioral and Evolutionary Ecology. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mackauer, M., Sequeira, R. and Otto, M. 1997. Growth and development in parasitoid wasps: Adaptation to variable host resources. In: Dettner, K., Bauer, G. and Volkl, W. (eds.) Vertical Food Web Interactions. Evolutionary Patterns and Driving Forces. Berlin: Springer.

Arnqvist, G. and Nilsson, T. 2000. The evolution of polyandry: Multiple mating and female fitness in insects. Animal Behaviour. 60: 145-164.