ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ธนัสนี สมบูรณ์
ศิวพร หอมหวล
ยุภาพร อำนาจ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์สำหรับ 12 หน่วยงาน และแบบสอบถามสำหรับ 417 ตัวอย่าง
ตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.05 การเก็บข้อมูลในพื้นที่ 8 อำเภอ เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการน้ำเสีย สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์พหุคูณถดถอย และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการน้ำเสียด้านนโยบายมีความชัดเจนมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารมีรูปแบบการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมต่อความต้องการน้ำและการจัดการน้ำเสีย แต่ยังมีปัญหาความซ้ำซ้อนในบางพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกัน ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสีย มีการบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อเกรอะบ่อซึม สำหรับสถานประกอบการ มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำเสียในเขตชุมชนเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียภาพรวมร้อยละ 67.9 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนรวมของประชาชน ได้แก่ การรับรู้สาเหตุของปัญหาน้ำเสีย ความตระหนักต่อผลกระทบของน้ำเสีย และสถานภาพทางประชากร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister. 2017. The Twelveth National Economic and Social Development Plan (2017–2021). https://www.greengrowthknowledge. org/national-documents/thailand-twelfth-national-eco nomic-and-social-development-plan-2017-2021. Accessed 27 January 2022.

Limpiteeprakan, P. and Phothilaek, P. 2019. Efficiency of organic waste effective microorganisms (EM) ball for wastewater treatment in Ubon Ratchathani province. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 21(2): 137-145. (in Thai)

Sirianuntapiboon, S. 2020. Domestic wastewater. Vocational Education Central Region Journal. 4(1): 1-10. (in Thai)

Bureau of Water Quality Management Pollution Control Department. 2017. Community Wastewater Treatment System Manual. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000973.PDF. Accessed 20 May 2021. (in Thai)

Office of Environmental and Pollution Control 13 (Chonburi). 2019. Water Pollution. http://reo 13.mnre.go.th/th/news/detail/49278. Accessed 20 May 2021. (in Thai)

Department of Local Administration. 2017. Wastewater Treatment Standard. http://www. dla.go.th/work/e_book/eb1/stan10.htm. Accessed 20 May 2021. (in Thai)

Ubon Ratchathani Department of Provincial Administration. 2021. Population Household Data in Ubon Ratchathani Province. http:// www.ubondopa.com/default.aspx. Accessed 20 May 2021. (in Thai)

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd edition. New York: Harper and Row Publications.

Cronbach, L.J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16(3): 297-334.

Pincharoen, S. 2011. Leadership and Management. Bangkok: Chamchuri Product. (in Thai)

Wittayaudom, W. 2011. Organizational Theory. Bangkok: Thanat Print. (in Thai)

Siriwilai, D. 2012. Wastewater Management of Local Administrative Organizations: A Case Study of Mueang Klaeng Subdistrict Municipality. Rayong Province. M.Sc. Thesis, National Institute of Development Administration. (in Thai)

Taraphak, A. and Chansilp, W. 2018. People's participation in wastewater management in the Khaosan Alley community, Bang Sue district, Bangkok. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies. 7(1): 204-213. (in Thai)

Sriprasat, P. 1999. Research Report on Factors Affecting Participation in Operations of the Education Committee of Elementary Schools. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

Charoen, W. and Pinaisup, B. 2019. Factors of perception and trust towards people's participation in flood and wastewater prevention. A case study of Al Yeatisom community, Suan Luang district, Bangkok. Journal of Public and Private Management. 26(2): 5-20. (in Thai)

Poomsakul, J. 2014. Wastewater Problems from Residences and Enterprises in Hua Lo Sub-District Municipality, Muang District, Chonburi Province. M.Sc. Thesis, Burapha University. (in Thai)

Chitdon, R. 2017. Rain and water situation in Thailand. Journal of Vocational Institute of Agriculture. 1(1): 1-9. (in Thai)

Panman, P. and Thapinta, A. 2014. Guidelines for integrating public participation in wastewater administration and management of Municipacipality, Lopburi Province. In: Proceedings of the 5th International and National Conference and Research Presentations, 24-25 April 2014. Bangkok, Thailand. (in Thai)