รูปแบบและการกระจายของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืชสมุนไพรบางชนิดในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วิโรจน์ เกษรบัว
ดารัลพร ตะหนูชน
อนิษฐาน ศรีนวล

บทคัดย่อ

ผลึกแคลเซียมออกซาเลตเป็นสารสะสมที่พบในพืชมากกว่า 215 วงศ์ ข้อมูลของรูปแบบและลักษณะของผลึกที่พบมีประโยชน์ต่อการระบุชนิดในการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน และเป็นเครื่องมือวินิจฉัยสำคัญในการระบุและตรวจสอบสิ่งเจือปนในผงพืชสมุนไพร งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบ และการกระจายของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในตัวอย่างใบพืชสมุนไพรที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18 ชนิด จำแนกเป็น 18 สกุล และ 15 วงศ์ โดยนำตัวอย่างของแผ่นใบ และก้านใบมาตัดตามขวางแล้วย้อมด้วยสีซาฟรานิน จากนั้นศึกษารูปแบบ และการกระจายของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยการกระจายของผลึกในแผ่นใบศึกษาในบริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิว ชั้นมีโซฟิลล์ และเนื้อเยื่อลำเลียง ส่วนการกระจายของผลึกในก้านใบศึกษาในบริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิว คอร์เทกซ์ และเนื้อเยื่อลำเลียง ผลการศึกษาพบว่าพืชส่วนใหญ่จำนวน 13 ชนิด มีผลึกรูปดาว ได้แก่ Akschindlium godefroyanum (Kuntze) H.Ohashi, Buchanania siamensis Miq., Casearia flexuosa Craib, Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng., Cyrtophyllum fragrans (Roxb.) DC., Getonia floribunda Roxb., Leea indica (Burm.f.) Merr., Memecylon edule Roxb., Microcos tomentosa Sm., Ochna integerrima (Lour.) Merr., Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep., Salacia chinensis L. และ Sphaerocoryne lefevrei (Baill.) D.M.Johnson & N.A.Murray นอกจากนี้ยังพบว่ามีพืช 3 ชนิดมีผลึกรูปปริซึม และผลึกรูปดาว ซึ่งได้แก่ Artabotrys harmandii Finet & Gagnep., Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. และ Xylopia vielana Pierre ในขณะที่ Dianella ensifolia (L.) Redouté และ Tetracera scandens (L.) Merr. เป็นพืชที่มีเฉพาะผลึกรูปปริซึม และผลึกรูปเข็ม ตามลำดับ การกระจายของผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบในพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช และส่วนของใบพืชที่ใช้ในการศึกษา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Franceschi, V.R. and Nakata, P.A. 2005. Calcium oxalate in plants: formation and function. Annual Review of Plant Biology. 56: 41-71.

Franceschi, V.R. and Horner, H.T. Jr. 1980. Calcium oxalate crystals in plants. The Botanical Review. 46: 361-427.

Molano-Flores, B. 2001. Herbivory and calcium concentrations affect calcium oxalate crystal formation in leaves of Sida (Malvaceae). Annals of Botany. 88: 387-391.

Ilarslan, H., Palmer, R.G. and Horner, H.T. Jr. 2001. Calcium oxalate crystals in developing seeds of soybean. Annals of Botany. 88(2): 243-257.

Tilton, V.R. and Horner, H.T. Jr. 1980. Calcium oxalate raphide crystals and crystalliferous idioblasts in the carpels of Ornithogalum caudatum. Annals of Botany. 46: 533-539.

Cutter, E.G. 1978. Plant Anatomy: Cells and Tissues Pt. 1: Experiment and Interpretation (Contemporary Biology). 2nd edition. London: Hodder & Stoughton.

Esau, K. 1977. Anatomy of Seed Plants. 2nd edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Fahn, A. 1982. Plant Anatomy. 3rd edition. Oxford: Pergamon Press.

Genua, T.M. and Hillson, C.J. 1985. The occurrence, type and location of calcium oxalate crystals in the leaves of fourteen species of Araceae. Annals of Botany. 56: 351-361.

Ilarsan, H. and et al. 1997. Quantitative determination of calcium oxalate and oxalate in developing seeds of soybean (Leguminosae). American Journal of Botany. 84(8): 1042-1046.

Prychid, C.J. and Rudall, P.J. 1999. Calcium oxalate crystals in monocotyledons: a review of their structure and systematics. Annals of Botany. 84: 725–739.

Anitha, R. and Sandhiya, T. 2014. Occurrence of calcium oxalate crystals in the leaves of medicinal plants. International Journal of Pharmacognosy. 1(6): 389-393.

Odufuwa, T.K. and et al. 2014. Juicing alters oxalates contents in commonly consumed leafy vegetables in Southwest Nigeria. International Journal of Nutrition and Food Sciences. 3(3): 183-186.

Kartal, C. 2016. Calcium oxalate crystals in some species of the tribe Cardueae (Asteraceae). Botanical Sciences. 94(1): 107-119.

Munuswamy, E., Krishnan, V. and Amerjothy, S. 2016. Occurrence, type and location of calcium oxalate crystals in selected medicinal plants. Journal of Applied and Advanced Research. 1(4): 21-24.

El-Zaidy, M. and Alsahli, A.A. 2021. Occurrence of calcium oxalate crystals in some wild plants used in traditional medicine in Saudi Arabia. Journal of Medicinal Plants Research. 15(2): 96-107.

Capacio, A.F.Z. and Belonias, B.S. 2018. Occurrence and variation of calcium oxalate crystals in selected medicinal plant species. Annals of Tropical Research. 40(2): 45-60.

Huang, J., Huang, C. and Liebman, M. 2015. Oxalate contents of commonly used Chinese medicinal herbs. Journal of Traditional Chinese Medicine. 35(5): 594-599.

Kesonbua, K. and Kodkaew, Y. 2022. Leaf epidermal anatomy for the identification of some medicinal plant in Ubon Ratchathani University. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 24(1): 17-33. (in Thai)

Khoomgratok, S. and et al. 2006. Examination of calcium oxalate from indigenous vegetable. Agricultural Science Journal. 37(6) (Suppl): 189-192. (in Thai)

Piwpuan, N. 2014. Calcium oxalate crystals and oxalate content in some vegetables from Nong Khai province. KKU Science Journal. 42(4): 820-829. (in Thai)

Pennisi, S.V. and et al. 2002. Intercellular calcium oxalate crystal structure in Dracanena sanderiana. New Phytologist. 150(1): 111-120.

Meric, C. 2009. Calcium oxalate crystals in some species of the tribe Inuleae (Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 51(1): 105-110.

Wu, C.C. and Kuo-Huang, L.L. 1997. Calcium crystals in the leaves of some species of Moraceae. Botanical Bulletin of Academia Sinica. 38: 97-104.

Edeoga, H.O. and Ugbo, H.N. 1997. Histochemical localization of calcium oxalate crystals in leaf epidermis of some Commelina L. (Commelinaceae) and its Bearing on Taxonomy. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica. 48(1): 23-30.

Franceschi, V. 2001. Calcium oxalate in plants. Trends in Plant Science. 6(7): 331.

Borrelli, N, Benvenuto, M.L. and Osterrieth, M. 2016. Calcium oxalate crystal production and density at different phenological stages of soybean plants (Glycine max L.) from the southeast of the Pampean Plain, Argentina. Plant Biology. 18(6): 1016-1024.

Klomklaeng, T.S. and Cha-um, S. 2019. Physiological, organic and inorganic biochemical changes in the leaves of Elephant Ear (Colocasia esculenta Schott var. aquatillis). The Horticulture Journal. 88(4): 499-506.