ฤทธิ์ส่งเสริมการสมานแผลของสารสกัดลูกใต้ใบและสารสกัดรางจืดต่อเคราติโนไซต์มนุษย์

อฑิตยา โรจนสโรช, พรพรรณ โพธิ์ไกร, ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, ปิยะ วงศ์ญานิน

1-15

อิทธิพลของปัจจัยทางนิเวศวิทยาต่อความหลากหลายของแมงมุมในนาข้าวอินทรีย์

อธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ, พัชนี วิชิตพันธุ์, กัมปนาท ธาราภูมิ

16-25

อิทธิพลของคุณสมบัติทางเคมีของดินและชนิดของสารหนูต่อการดูดสะสมสารหนูของธูปฤาษีในสภาพดินน้ำขัง

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, ประศักดิ์ ถาวรยุติการณ์, สมพร ชุนห์ลือชานนท์

49-61

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระยะเม่า

วิภาวดี พันธ์หนองหว้า, อธิฐาน ฉัตรเงิน, วิลาศิณีย์ สีดามา , วุฒิพงษ์ หาญประโคน, อัญชลี จันเทวา , อัญวีรณ์ วชิระไชยกัมพล

62-70

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใย ปริมาณผลผลิต คุณภาพ และปริมาณบีต้า-กลูแคนของเห็ดตีนแรด

ธนภักษ์ อินยอด , สุทธิพันธ์ แก้วสมพงษ์, อัจฉรา พยัพพานนท์, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์, ธนภัทร เติมอารมณ์, ชาตรี กอนี, สุริมา ญาติโสม, สุจิตรา บัวลอย, ปิยะดา เอี่ยมประสงค์

71-86

การยับยั้ง Pythium aphanidermatum สาเหตุของโรคแง่งเน่าในขิงด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์

ศิริพร ทิพย์สิงห์, กาญจนา ภูมิธิ , รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ , รัชนู เมยดง

87-96

ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล, อารีรัตน์ ใสส่อง, อรทัย เสริฐศรี, ธารทิพย์ สุปะมา, เฟื่องลดา นิยะนันท์, พงศ์เทพ สุวรรณวารี, กวิสรา เฮงธนารัตน์, สมศักดิ์ กาญจนะคช

97-108