ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล
อารีรัตน์ ใสส่อง
อรทัย เสริฐศรี
ธารทิพย์ สุปะมา
เฟื่องลดา นิยะนันท์
พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กวิสรา เฮงธนารัตน์
สมศักดิ์ กาญจนะคช

บทคัดย่อ

อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ดอกกระเจียว (Curcuma sessilis Gage.) และดอกปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.) จะบาน จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุที่ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด พื้นที่ดังกล่าวจึงมีความหลากชนิดของเห็ด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความหลากชนิดของเห็ดในช่วงฤดูฝนในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งมีสภาพป่าหลายแบบ ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่นสอง โดยทำการสำรวจและเก็บเห็ดตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางเก็บเห็ดของชาวบ้าน พบเห็ด 46 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 15 วงศ์ และ 26 สกุล โดยมีเห็ดรับประทานได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พบเห็ดพิษ เห็ดเป็นยา และเห็ดกลุ่มย่อยสลาย เห็ดส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในวงศ์ Amanitaceae และ Boletaceae และพบในป่าดิบแล้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mudasir, N., Ghausee, S. and Stanikzai, H.U.R. 2020. A review of ecotourism and its economic, environmental and social impact. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. 7(8): 1739-1743.

Chanthon, N. and et al. 2004. Study on Potential of Tourism, Case Study: Pha Hin Ngam National Park, Tapsatit Distinct, Chaiyaphum Province. Project Research Report, Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai)

Naksuwankul, K. 2017. Ecology and Taxonomy of Mushroom. Teaching Document (revised version), Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University. (in Thai)

Naksuwankul, K. and et al. 2019. Handbook of Study on Morphological Characteristics of Mushroom, Poisonous mushroom and Surveillance. Nonthaburi: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. (in Thai)

Naksuwankul, K. and et al. 2022. Identification by morphological and local wisdom and distribution of poisonous and edible mushroom in Thailand. Burapha Science Journal. 27(1): 66-84. (in Thai)

Parnmen, S. and et al. 2018. Handbook of Poisonous Mushroom. Nonthaburi: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. (in Thai)

Naksuwankul, K. and et al. 2021. Classification of poisonous mushroom base on morphological characteristics and indigenous knowledge at Ubon Ratchathani province. KKU Science Journal. 49(1): 40-57. (in Thai)

Sanoamuang, W. 2010. Wild Mushrooms of Thailand: Biodiversity and Utilization. Bangkok: Universal Graphic and Trading Limited Partnership. (in Thai)

Biodiversity-Based Economy Development Office. 2009. List of Biological Property of Micro-organism (Mushroom). Bangkok: Aksorn Siam Printing. (in Thai)

Chandrasrikul, A., Suwanarit, P. and Sangwanit, U. 2008. Biodiversity of Mushrooms and Macro Fungi in Thailand. Bangkok: Kasetsart University Press. (in Thai)

Chandrasrikul, A. 1992. Mushrooms in Thailand. Bangkok: Thai Wattana Panit Co., Ltd. (in Thai)

Moonarsa, T. 2018. Nongrowing Wild Mushrooms: Biodiversity and Usage for Conservation. Nakhon Ratchasima: Somboon Publishing Co., Ltd. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. 2013. Mushroom for Health of Food, Medicine and Economy Accepted by Indigenous Knowledge Medicine. Bangkok: Agricultural Co-Operative Federation of Thailand Ltd. (in Thai)

Chaikaew, S., Kaewgrajang, T. and Sangwanit, U. 2020. Species diversity of wild mushroom and influence of some environmental factors on their occurrence in Sakaerat Environmental Research Station. Nakhon Ratchasima province. Thai Science and Technology Journal. 28(11): 1986-1999. (in Thai)

Bergemann, S.E. and Largent, D.L. 2000. The site specific variables that correlate with the distribution of the Pacific Golden Chanterelle, Cantharellus formosus. Forest Ecology and Management. 130(1-3): 99-107.

Sonkanha, W. and et al. 2012. Soil characteristics under various types of forest in Sakaerat Environmental Research Station. Khon Kaen Agriculture Journal. 40(1): 7-18. (in Thai)

Kosol, S. and et al. 2019. Species diversity and ecology of edible wild-mushroom at Ban Boonjam community forest, Phrae province. Thai Forest Ecological Research Journal. 3(1): 38-46. (in Thai)