การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Main Article Content

ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
สุขเกน ริน
รัตนาวดี เรืองทิพย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง วางแผนการทดลองแบบ Box-Behnken Design เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3 ปัจจัย คือ อุณหภูมิ เวลา และปริมาณของคาราจีแนน ในกระบวนการผลิตถั่วเหลือง โดยอุณหภูมิ เวลา และปริมาณคาราจีแนนที่ใช้ คือ 80-100 องศาเซลเซียส, 15-30 นาที และร้อยละ 0.00-0.08 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาคุณภาพ (ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์) และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำนายจุดที่เหมาะสมของค่าตอบสนองโดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการสร้าง response surface plot จากการทดลองพบว่าในทุกสภาวะ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง คือ ต้มที่อุณหภูมิ 92.47 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24.56 นาที และใช้ปริมาณคาราจีแนนเท่ากับร้อยละ 0.041 ซึ่งมีผลทำให้น้ำนมถั่วเหลืองที่ได้มีปริมาณโปรตีนสูง มีความหนืดอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับ และมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูง นอกจากนี้ยังพบว่าค่าตัวแปรตาม (ปริมาณโปรตีน และค่าความหนืด) ที่ทำนายจากสมการมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลอง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Saah, N., Chedoloh, R. and Adair, A. 2015. Production and properties of fish crackers substituted with soybean meal. Journal Development of Community and Life Quality. 3(3): 351-359. (in Thai)

Pichairat, D. and Mahae, N. 2017. Effect of fish meat substitution with soybean meal in Palaw Keropok. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 9(2): 197-211. (in Thai)

Verma, V., Chauhan, O.P. and Nanjappa, C. 2019. Optimization process for the development of soymilk-based strawberry rts beverages. Plant Archives. 19(Special): 972-5210.

Qin, P., Wang, T. and Luo, Y. 2022. A review on plant-based proteins from soybean: Health benefits and soy product development. Journal of Agriculture and Food Research. 7: 100265.

Sangsopha, J. and et al. 2019. Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology. Heliyon. 5(11): e02939.

dos Santos, D.C. and et al. 2019. Optimization of soymilk fermentation with kefir and the addition of inulin: Physicochemical, sensory, and technological characteristics. LWT-Food Science and Technology. 104: 30-37.

Oyedeji, A.B., Mellemand, J.J. and Ijabadeniyi, O.A. 2018. Improvement of some quality attributes of soymilk through optimization ofselected soybean sprouting parameters using response surface methodology. CyTA-Journal of Food. 16(1): 230-237.

Yang, Y. and et al. 2020. Effect of the heating process on the physicochemical characteristics and nutritional properties of whole cotyledon soymilk and tofu. RSC Advances. 10: 40625-40636.

Updiskul, S. 1994. Experimental Design 2. 2nd edition. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Association Official Analytical Chemists (AOAC). 2000. Official Method of Analysis of AOAC International. 17th edition. Gaithersburg, MD: AOAC International.

Chaiyarit, M., Techawongstien, S. and Nampila. R. 2018. Effect of peeling and citric acid on quality of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Kaentawan #2 during storage. Khon Kaen Agriculture Journal. 46(6): 1115-1122. (in Thai)

Tang, J. 2013. Physicochemical and Sensory Properties of Soymilk from Five Soybean Lines. M.Sc. Thesis, University of Missouri-Columbia.

Akkarachaneeyakorn, S., Nititanatorn, S. and Likhitwanichakul, S. 2021. Effect of soybean preparation methods on physicochemical and sensory properties of soy milk and effect of drying temperatures and maltodextrin concentrations on quality of spray-dried soy milk powder. The Journal of Applied Science. 20(1): 137-153. (in Thai)

Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry. 2015. Thai Community Product Standard: Soy Bean Milk (TCPS. 529/2015). Bangkok: Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry. (in Thai)

Suphamityotin, P. 2011. Optimizing enzymatic extraction of cereal milk using response surface methodology. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 33(4): 389-395.

Bai, Y., Wilson, L.A., and Glatz, B.A. 1998. Quality of commercial shelf-stable soymilk products. Journal of Food Protection. 61(9): 1161-1164.

Rattanachak, N. and et al. 2019. Development of healthy soy milk product by using sucralose and Hom Nin broken rice. The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 16(2): 49-59. (in Thai)

Taew-Teing, S. 2009. Soy Milk Product Mixed with Carrot Juice. M.Ed. Thesis: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Phoonphun, S. 2004. Effect of Gelling Agents on Quality Attributes of Strawberry Flavoured Milk Jelly Drink. M.Sc. Thesis: Silpakorn University. (in Thai)