ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิครวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ที่สกัดด้วยเอทานอล

Main Article Content

วิมลรัตน์ อินศวร
ศีลณัฎฐ์ วิเศษสมบัติ
ธนิสร กรเลิศวานิช
ธีรพงศ์ เดชวุ่น
ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิครวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบกระท่อม (Mitragyna speciosa) ที่สกัดด้วยเอทานอล โดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี คือ การแช่ในตัวทำละลาย และการสกัดสารด้วยคลื่นอัลตราโซนิค การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิครวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method แสดงให้เห็นว่าปริมาณฟีนอลิครวม   ในสารสกัดที่ได้จากวิธีการแช่ในตัวทำละลาย และการสกัดสารด้วยคลื่นอัลตราโซนิค มีค่าเท่ากับ 2.51±0.03 และ 2.89±0.03 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัดแห้ง ตามลำดับ การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging assay แสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ได้จากวิธีการแช่ในตัวทำละลาย และการสกัดสารด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 15.60±0.25 และ 15.56±0.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion method และ broth microdilution method พบว่า   สารสกัดที่ได้จากวิธีการสกัดทั้ง 2 แบบสามารถยับยั้งเชื้อ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ได้ แต่ไม่สามารถยับยั้ง Escherichia coli ได้ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการสกัดทั้ง 2 วิธี คือ การแช่ในตัวทำละลาย และการสกัดสารด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณฟีนอลิครวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบกระท่อมที่สกัดด้วยเอทานอล

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Rungruang, W. 2020. Toxicology of Kratom. Thai Journal of Hospital Pharmacy. 30(2): 118-124. (in Thai)

Orio, L. and et al. 2012. UAE, MAE, SFE-CO2 and classical methods for the extraction of Mitragyna speciosa leaves. Ultrasonics Sonochemistry. 19(3): 591-595.

Shaik Mossadeq, W.M. and et al. 2009. Anti-inflammatory and antinociceptive effects of Mitragyna speciosa Korth methanolic extract. Medical Principles and Practice. 18(5): 378-384.

Yuniarti, R. and et al. 2020. Characterization, phytochemical screenings and antioxidant activity test of Kratom leaf ethanol extract (Mitragyna speciosa Korth) using DPPH method. Journal of Physics: Conference Series. 1462: 012026.

Zhang, P. and et al. 2023. Antidiabetic and antioxidant activities of Mitragyna speciosa (kratom) leaf extract in type 2 diabetic rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 162: 114689.

Juanda, E., Andayani, S. and Maftuch, M. 2019. Phytochemical screening and antibacterial activity of Kratom leaf (Mitragyna Speciosa Korth.) against Aeromonas Hydrophilla. The Journal of Experimental Life Science. 9(3): 155-158.

Parthasarathy, S. and et al. 2009. Evaluation of antioxidant and antibacterial activities of aqueous, methanolic and alkaloid extracts from Mitragyna speciosa (Rubiaceae Family) leaves. Molecules. 14(10): 3964-3974.

Salim, H.M. and et al. 2021. Antibacterial mechanism of Kratom (Mitragyna speciosa) methanol extract on Streptococcus pneumoniae and Escherichia coli bacteria. Biomolecular and Health Science Journal. 4(2): 99-103.

Lertkaeo, P. and et al. 2021. Comparison of traditional and ultrasonic-assisted extraction methods on anthocyanin, total phenolic compounds and antioxidant activity of Homdaeng ST.1 and Homdum ST.2 brown rice. PSRU Journal of Science and Technology. 6(1): 109-122. (in Thai)

Siramon, P. and Weanukul, R. 2020. Using ultrasound-assisted solvent extraction of phenolic compounds from Curcuma aromatica Salisb. rhizomes. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 22(1): 40-44. (in Thai)

Insuan, W., Hansupalak, N. and Chahomchuen, T. 2022. Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activity. Journal of Herbmed Pharmacology. 11: 188-196.

Chahomchuen, T., Insuan, O. and Insuan, W. 2020. Chemical profile of leaf essential oils from four eucalyptus species from Thailand and their biological activities. Microchemical Journal. 158: 105248.

Firmansyah, A., Sundalian, M. and Taufiq, M. 2021. Kratom (Mitragyna Speciosa Korth) for a new medicinal: A review of pharmacological and compound analysis. Biointerface Research in Applied Chemistry. 11(2): 9704-9718.

Zeb, A. 2020. Concept, mechanism, and applications of phenolic antioxidants in foods. Journal of Food Biochemistry. 44 (9): e13394.

Lovric, V. and et al. 2017. Effect of microwave-assisted extraction on the phenolic compounds and antioxidant capacity of Blackthorn flowers. Food Technology and Biotechnology. 55(2): 243-250.

Adegbaju, O.D. and et al. 2020. Effects of growth stage and seasons on the phytochemical content and antioxidant activities of crude extracts of Celosia argentea L. Heliyon. 6(6): e04086.