ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชน ของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พรทิพย์ ทาบทอง
อดุลย์เดช ไศลบาท

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชนของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชนจากบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชน จำนวน 103 คน  ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชนส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชนในระดับสูง (Mean = 0.95, SD = 0.09) ระดับดี (Mean = 4.57, SD = 0.46) ระดับดี (Mean = 0.80, SD = 0.14) และระดับน้อย (Mean = 0.15, SD = 0.33) ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานของหอพักเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพัก ประเภทหอพัก ความรู้มาตรฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และทัศนคติมาตรฐานด้านความปลอดภัย (p-value =0.001, 0.026,0.048, 0.042 และ< 0.001 ตามลำดับ) จากการศึกษานี้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรนำไปพิจารณาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ดูแลหอพักในการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักเอกชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Local Administration, Ministry of the Interior. 2019. Dormitory Standards. https://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/1/2288_6127.pdf. Accessed 15 January 2023. (in Thai)

Thai PBS. 2016. Learn 8 Ways to Properly Escape a Fire on a High-rise Building. https://news.thaipbs.or.th/content/7801. Accessed 15 January 2023. (in Thai)

Munrat, T. 2018. The enforcement problem of Dormitory Act B.E. 2558 case of Board of Dormitory Promotion Authority. In: Proceedings of the 1st National Academic Conference in Law, 8 June 2018. Chiang Mai, Thailand. (in Thai)

Mueang Si Kai Subdistrict Municipality. 2018. Business Unit in the Municipality of Muang Si Kai Subdistrict. http://www.muangsrikai.go. th/page.php?id=2498. Accessed 18 January 2023. (in Thai)

Weiers, R.M. 2008. Introduction to Business Statistics. 7th edition. Mason: South-Western Cengage Learning.

Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security. 2017. Manual for Dormitory Operations in accordance with the Dormitory Act B.E. 2558. https://www.dcy.go.th/public/mainWeb/ file_download/1645590625829-542743121.pdf. Accessed 15 January 2023. (in Thai)

Bloom, B. 1971. Mastery Learning. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Choudumrong, S. and Charoenkit, S. 2020. Law enforcement for dormitory supervision in Nongbua-subdistrict administrative organization, Muang district, Kanchanaburi province. Journal of Kanchanaburi Rajabhat University. 9(2): 293-304. (in Thai)

Ministerial Regulation. 2018. Announcement and Sponsorship of Private Dormitories. http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/ lawfile/5ab86cc22d168.pdf. Accessed 24 January 2023. (in Thai)

Pati, A. 2016. Knowledge, Understanding and Opinions of Local People towards Homeless People Protection: A Case Study of People in Pha Sing Sub-district, Mueang District, Nan Province. M.Sc. Thesis, Thammasat University. (in Thai)

Wongchaoum, P. 2014. The Relationship between Knowledge, Attitudes, and Drinking Behavior of Alcoholic Beverages among Regular Students at Burapha University, Chonburi Province. M.Sc. Thesis, Burapha University. (in Thai)

Ministry of Interior. 2017. Characteristics and Standards of Dormitories. http://www.oic.go. th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER022/GENERAL/DATA0000/00000748.PDF. Accessed 24 January 2023. (in Thai)

Ministerial Regulation No. 69. 2021. Building Control Act, B.E. 2522. https://circular.bangkok. go.th/doc/20210630/2498.pdf. Accessed 30 March 2023. (in Thai)

Ministry of Public Health. 1992. Public Health Act B.E. 2535. https://laws.anamai.moph.go.th /th/act-of-doh/204256. Accessed 30 March 2023. (in Thai)

Lertdechdecha, T. 2014. Factors Influencing the Selection of a Private Residence for Students of Mae Fah Luang University. M.Sc. Thesis, Bangkok University. (in Thai)

Chokbumrungilp, P. 2011. The Decision Making Process in Renting a Dormitory of Students at Kasetsart University Kampaengsaen Campus. M.Sc. Thesis, Silpakorn University. (in Thai)

Sodchuenjitt, S. 2011. A Study of Residents’ Needs for Amenities in Residential Units and Common Areas Affecting the Decision to Choose Mid-level Apartments: A Case Study of My House Serviced Apartment. M.Sc. Thesis, Bangkok University. (in Thai)

Saiying, S., Prasongsuk, S. and Chanprasert, W. 2017. Factors effecting the decision making of accommodation selection of Surindra Rajabhat University students. Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University. 1(2): 36-47. (in Thai)