เคมีสีเขียว

Main Article Content

ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์
พิมพา สร้อยสูงเนิน
สิรีรัตน์ ลิศนันท์
ณัชชา พันธมา
ปนัดดา เพชรล้วน
สุดารัตน์ สมบัติศรี
พิมภนิจภา กันทาดง
ชัยยศ จันทร์แก้ว
อาทิตย์ อัศวสุขี

บทคัดย่อ

เคมีสีเขียวเป็นปรัชญาของการวิจัยทางเคมีและวิศวกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ลดการใช้และการสร้างสารที่เป็นอันตรายโดยยึดตามหลัก 12 ข้อของเคมีสีเขียวที่พัฒนาโดย แอแนสเทสและวอร์เนอร์ ในบทความนี้จะเน้นรายงานวิจัยเคมีสีเขียวซึ่งประกอบด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมี การดูดซับ พลาสติก เคมีวิเคราะห์ เคมีไฟฟ้า ชีวเคมี และเคมีอินทรีย์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พยายามจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเนื้อแท้ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

Green chemistry

Green chemistry is a philosophy of chemical research and engineering that facilitates the design of products and processes that minimize the use and generation of hazardous substances. This minimization follows 12 principles of green chemistry developed by Anastas and Warner. This article focuses on green chemistry research, including catalysis, adsorption, plastic, analytical chemistry, electrochemistry, bio-chemistry, and organic chemistry, that attempts to reduce the environmental impact by the development of technology that is inherently non-toxic to living things and the environment.

Article Details

บท
บทความวิจัย