เผยแพร่แล้ว: 2016-09-01

เคมีสีเขียว

ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์, พิมพา สร้อยสูงเนิน, สิรีรัตน์ ลิศนันท์, ณัชชา พันธมา, ปนัดดา เพชรล้วน, สุดารัตน์ สมบัติศรี, พิมภนิจภา กันทาดง, ชัยยศ จันทร์แก้ว, อาทิตย์ อัศวสุขี

1

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ

ปกรณ์ ดิษฐกิจ, นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์, สุธีระ ทองขาว, จันทิรา รัตนรัตน์, ศิวนาถ นันทพิชัย

60