ผลของอัตราส่วนยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและ ทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและ ยางธรรมชาติอิพอกไซด์

Main Article Content

สราวุธ ประเสริฐศรี
กนกวรรณ กุระกนก
นัฐพล สุขพันธ์
ปราณี นุ้ยหนู

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลและทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิ-ลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (70/30 EPDM/ENR) ที่เติมสารตัวเติมผสม คือ ยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนต โดยแปรปริมาณยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนต ในอัตราส่วน 0/60 ถึง 60/0 โดยน้ำหนัก ในขณะที่ผลรวมของสารตัวเติมคงที่ที่ 60 ส่วนในร้อยส่วนของยาง (phr) ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มปริมาณยางครัมบ์เข้าไปแทนที่แคลเซียมคาร์บอนเนต ส่งผลทำให้ค่าความหนืดมูนนี่ ความแข็งและการเสียรูปถาวรหลังการกดสูงขึ้น ในขณะที่ความทนทานต่อแรงดึงและความต้านทานต่อการบ่มเร่งด้วยความร้อนลดลง แต่การเติมยางครัมบ์ 10-30 phr ช่วยปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการฉีกขาดให้กับยางผสมได้และให้ค่าสูงสุดที่อัตราส่วน 30/30 ของยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนต นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมทริก (TGA) พบว่า การเพิ่มปริมาณยางครัมบ์ในสารตัวเติมผสมไม่ส่งผลให้อุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของยางผสม ดังนั้น ปริมาณยางครัมบ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสารตัวเติมผสมในยางผสม 70/30 EPDM/ENR ควรอยู่ในช่วง 10-30 phr เพื่อไม่ให้สมบัติเชิงกลของยางผสมด้อยลงมากและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

 

Effect of Crumb Rubber/Calcium Carbonate Ratio on Mechanical and Thermal Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber/Epoxidized Natural Rubber Blends

The aim of this work was to investigate the mechanical properties of ethylene propylene diene rubber and epoxidized natural rubber blends (70/30 EPDM/ENR) filled with hybrid fillers of crumb rubber and calcium carbonate (CaCO3). The crumb rubber/CaCO3 ratios were varied from 0/60 to 60/0 by weight, while the total loading of fillers was kept constant at 60 parts per hundred parts of rubber (phr). The results showed that Mooney viscosity, hardness, and compression set of the blends increased when the amount of crumb rubber was partially substituted with CaCO3, while tensile strength and thermal aging resistance decreased with increasing crumb rubber content in hybrid fillers. It was also found that tear resistance can be improved by incorporating 10-30 phr of crumb rubber into the blends. Namely, the blends containing a crumb rubber/CaCO3 ratio of 30/30 yielded the highest tear strength. However, the decomposition temperatures of EPDM/ENR blends determined by Thermo gravimetric analysis (TGA) were not significantly affected by changing the crumb rubber/CaCO3 ratios. Therefore, it can be concluded that the suitable crumb rubber loadings in 70/30 EPDM/ENR blends having hybrid fillers are in the range of 10-30 phr to realize the deterioration of their mechanical properties and to reduce production costs.

Article Details

บท
บทความวิจัย