การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

Main Article Content

สาวิตรี สิงหาด

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่มักจะถูกมองข้ามและเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย แต่ในความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง มากไปกว่านั้นภาวะซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและอธิบายความหมาย อาการและอาการแสดง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะซึมเศร้า การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าให้ดีขึ้นต่อไป

 

Nursing of the Elderly with Depression

Depression is a common health problem in the elderly population, but it is often overlooked and misunderstood due to aging changes. It may affect the physical, psychological, social, and spiritual needs leading to a decrease in the quality of life. In addition, it may be accompanied by a high risk of suicide and increase the mortality in the elderly. The aims of this article are to review and explain the meaning, signs and symptoms, causes, risk factors, and assessment of depression, and the role of nurses in the care of the elderly with this condition. The ultimate goal is the development of nursing knowledge and improvement of the quality of life of the elderly with depression.

Article Details

บท
บทความวิจัย