การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากหญ้าเนเปียร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน

Main Article Content

ประพิธาริ์ ธนารักษ์
พิสิษฏ์ มณีโชติ
วิกานต์ วันสูงเนิน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงจากหญ้าเนเปียร์สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ขนาด 10 kW โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดิน ขั้นตอนการเตรียมท่อนพันธุ์ ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการขนส่ง ขั้นตอนการนำเชื้อเพลิงไปใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน วิธีการดำเนินการวิจัยนี้จะดำเนินงานตามขั้นตอนของ LCA ของ ISO 14040 ผลการวิจัยพบว่า ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 0.32 kgCO2eq/kWh คิดเป็นปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เท่ากับ -0.19 kgCO2eq/ kWh แนวทางในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ ในช่วงการเพาะปลูก ซึ่งมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด ควรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยหรือเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และใช้แรงงานคนในการเพาะปลูกแทนการใช้เครื่องจักร

 

Carbon Dioxide Emission Assessment of Biomass Community Based Power Plant from Napier Grass

The purpose of this study was to analyze the environmental impact for Biomass Community Based Power Plant (BCBPP) with gasification technology 10 kW. Life cycle assessment as the ISO 14040 was applied in this study which covered from land preparing, seed cane preparing, farming, harvesting, transportation and electricity generation. The results showed total CO2 emission for BCBPP Gasification 10 kW was 0.32 kgCO2eq/kWh. The net CO2 emission was -0.19 kgCO2eq/ kWh. The results suggest that the highest CO2 emission in farming process can be reduce by purchase the seed cane in the community. Substitute chemical fertilizer to organic fertilizer in farming as well as use man labor instead of machine also will make environmental friendly for community.

Article Details

บท
บทความวิจัย