สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จาหน่ายในท้องตลาดของไทย

Main Article Content

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

บทคัดย่อ

ว่านชักมดลูกเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในตารับยาบำรุงสตรี ในท้องตลาดไทยพบว่านชักมดลูกจำหน่ายอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ Curcuma comosa Roxb., C. elata Roxb., C latifolia Rosc. และ C. xanthorrhiza Roxb. ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกัน กลุ่มสารทุติยภูมิในว่านชักมดลูกที่สำคัญ ได้แก่ สารกลุ่มไดแอริล-เฮปตานอยด์และกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีน ฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน พบในว่านชักมดลูกชนิด C. comosa และ C. xanthorrhiza นอกจากนั้นยังพบรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจอื่นๆ และพิษวิทยาอีกด้วย

 

Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets

Wan chak mod look is a popular herb used in women’s tonic remedies. In Thailand, four species of Wan chak mod look have been distributed in the markets, Curcuma comosa Roxb., C.elata Roxb., C latifolia Rosc., and C. xanthorrhiza Roxb. The morphological characters of these herbs look similar. Their important secondary metabolites are diarylheptanoids and sesquiterpenes. Estrogen-like activity were found in C.comosa and C.xanthorrhiza and interesting biological activities and toxicological studies reported.

Article Details

บท
บทความวิจัย