การเร่งปฏิกิริยาโดยซีโอไลต์

Main Article Content

อาทิตย์ อัศวสุขี

บทคัดย่อ

ซีโอไลต์มีสมบัติที่หลากหลาย ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรรโมเลกุล การแลกเปลี่ยนไอออน และมีพื้นที่ผิวสูงทำให้มีความน่าสนใจในการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และ/หรือวัสดุรองรับสำหรับปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ในบทความนี้จะได้เน้นถึงชนิดของตำแหน่งที่ว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์ เช่น ตำแหน่งกรด ตำแหน่งเบส หรือตำแหน่งโลหะทรานซิชันที่มีรายงานถึงการสังเคราะห์สารเคมี นอกจากนี้ยังรายงานถึงความเป็นไปได้ของการยึดติดตำแหน่งที่ว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาในซีโอไลต์ ทำให้สามารถขยายการประยุกต์การใช้ซีโอไลต์ในการเร่งปฏิกิริยาได้กว้างขวางขึ้น
 

Catalysis by Zeolites

Zeolites possess a variety of properties which make them attractive candidates as catalysts and/or supports for organic chemistry reactions. These include molecular sieving ability, ion exchange capacity, and high surface area. This article focusses on the types of catalytic active sites of zeolites, such as acid sites, basic sites, or transition metal sites, that have been reported for chemicals synthesis. Moreover, the possibility of anchoring of catalytic active sites in zeolites expands zeolite application to unlimited fields in catalysis.

Article Details

บท
บทความวิจัย