ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุงภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟส โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร

Main Article Content

จิราภรณ์ ธรรมสาโรช
ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
วุฒิชัย ศรีโสดาพล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเสนอตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณสาหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟสโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร ตัวประมาณที่นำเสนอปรับปรุงตัวประมาณของ Singh และคณะ ในปี 2005 และตัวประมาณของ Chanu และ Singh ในปี 2014 พร้อมทั้งหาความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณที่นำเสนอ ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณที่นำเสนอกับตัวประมาณที่ไม่เอนเอียง ตัวประมาณของ Singh และคณะ ในปี 2005 และตัวประมาณของ Chanu และ Singh ในปี 2014 โดยใช้ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าตัวประมาณที่นำเสนอมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวประมาณที่ไม่เอนเอียง ตัวประมาณของ Singh และคณะ ในปี 2005 และตัวประมาณของ Chanu และ Singh ในปี 2014 ภายใต้การศึกษาจากข้อมูลจริง

 

Modified Ratio-cum-product Estimators under Two-phase Sampling  using Two Auxiliary Variables

The objective of this study was to propose the ratio-cum-product estimators of a population mean under two-phase sampling using two auxiliary variables. These proposed estimators were modified from the estimators of Singh et al. (2005) and Chanu and Singh (2014). The mean squared errors of the proposed estimators were obtained. The efficiencies of these proposed estimators were compared with a usual unbiased estimator and the estimators of Singh et al. (2005) and Chanu and Singh (2014) based on mean squared error. The results showed that the proposed estimators were more efficient than the usual unbiased estimator and the estimators of Singh et al. (2005) and Chanu and Singh (2014) under empirical study with some real dataset.

Article Details

บท
บทความวิจัย