การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา

Main Article Content

จักรกฤษณ์ อัมพุช
ฐิตาพร คำภู
นันทกานต์ ทองเฟื่อง
สุจิตรา แก้วศิริ
อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
ไท แสงเทียน
พุทธพร แสงเทียน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ศึกษาศักยภาพของถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา โดยการกระตุ้นทางเคมีเพื่อใช้ดูดซับสีย้อม รีแอ็คทีพแบล็ค 5 คุณสมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ IR-spectra BET-method และภาพ SEM การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับแบบกะ พบว่า การดูดซับเพิ่มขึ้นกับเวลาและเข้าสู่สมดุลที่ 150 นาที ค่าพีเอชไม่ส่งผลต่อการดูดซับ ปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม การคายซับเกิดขึ้นได้โดยใช้ตัวทาละลายอะซีโตไนไตร์ท นอกจากนี้ผลการทดลองสอดคล้องกับแบบจาลองการดูดซับอันดับสองเทียม และไอโซเทอมแบบฟรุนดิช ส่วนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับในเบดนิ่ง พบว่า ปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงของเบดนิ่งและอัตราการไหลเพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณการดูดซับลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นเริ่มต้น จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถ่าน กัมมันต์จากผักตบชวาเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5


Adsorption of Reactive Black 5 dye on Activated Carbon Prepared from Water Hyacinth

This research was focused on a potential of using activated carbon prepared from water hyacinth by means of chemical activation for adsorbing reactive black 5 dye. The physical properties of the adsorbent were analyzed by IR-spectra, BET-method and SEM image. Experiments were divided into two parts: batch experiments and a fixed-bed column. In batch experiments, it was found that adsorption was dependent on the solution pH. However, the adsorption capacity increased with increasing in the initial concentration of the dye, and the contact time, therefore, the equilibrium was obtained at 150 minute. Meanwhile, the desorption occurred when using acetonitrile as eluent. Furthermore, the results were in accordance with pseudo-second order kinetic model and Freundlich isotherm. In the fixed-bed column, the adsorption capacity increased with increasing in bed height as well as flow rates while decreased with increasing in initial dye concentration. From the results above showed that the activated carbon prepared from water hyacinth was effective for adsorption of reactive black 5.

Article Details

บท
บทความวิจัย