ผลของ BA, NAA และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์

บทคัดย่อ

เฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) พบมากในภาคใต้และภาคตะวันออก สามารถนำมาประดับตกแต่งสวน และบ้านเรือนให้สวยงาม จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูงส่งผลให้มีการลักลอบนำออกจากป่ามาขาย เฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่านในธรรมชาติจึงลดจำนวนลงมาก ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการเพิ่มจำนวนเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่านด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ต้นเฟิร์นจำนวนมากในระยะเวลารวดเร็ว โดยทดสอบผล BA, NAA และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่านในสภาพปลอดเชื้อ ศึกษาผลของ BA และ NAA โดยนำแกมีโทไฟต์ และสปอร์โรไฟต์ที่ได้จากการเพาะสปอร์มาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมนพืช และเติม BA และ NAA ในความเข้มข้นต่างๆ (NAA 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, BA 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA:BA 0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.1:0.2 และ 0.2:0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นระยะเวลา 4 เดือนพบว่า แกมีโทไฟต์มีการเจริญเติบโตโดยมีน้ำหนักสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยแกมีโทไฟต์มีน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.44 กรัม และสปอร์โรไฟต์มีการเจริญเติบโตโดยมีน้ำหนักสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลของฮอร์โมนพืชต่อการเจริญของสปอร์ โรไฟต์พบว่ามีน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติม BA : NAA อัตราส่วน 0.1:0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีน้ำหนักสดเพิ่มขึ้น 1.45 กรัม ศึกษาผลของความเข้มแสง โดยนำต้นอ่อนเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน มาทดสอบบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS โดยแปรผันความเข้มแสงที่ระดับ 1000 2000 3000 และ 4000 ลักซ์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า ต้นอ่อนเฟิร์นมีการเจริญเติบโตโดยมีน้ำหนักสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญของต้นอ่อนของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่านบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือ 4,000 ลักซ์ โดยมีน้ำหนักสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 2.93 กรัม

 

Effects of BA, NAA and Light Intensity on Growth and Development of Platycerium coronarium in vitro

The Platycerium coronarium is widely found in the east and the south of Thailand. They can be used to decorate gardens and other places. This make them high price. They are stolen from the forests for trading so they are decreased in the large number in natures. This study need to increase the Platycerium coronarium by in vitro culture. We investigated the effects of BA, NAA and light intensity on in vitro culture of Platycerium coronarium. The effect of BA and NAA were studied by subculture of gametophytes and sporophytes on MS medium added various of BA and NAA with the concentration of NAA 0.1 and 0.2 mg/L, BA 1.0 and 2.0 mg/L and NAA:BA 0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.1:0.2 and 0.2:0.1 mg/L and MS medium without plant hormones for 4 months. We found that the growth of gametophytes increased significantly (p<0.05). The highest average increasing fresh weight of gametophyte (1.44 g) was found in MS medium with BA 0.2 mg/L. The effects of plant hormones on sporophytes were found that the growth of gametophytes increased non significantly (p>0.05). The highest average increasing fresh weight (1.45 g) was in MS medium containing NAA:BA 0.1:0.1 mg/L. The effect of light intensity were studied by subculture the plantlet of Platycerium coronarium on MS medium. We used various light intensities. There are 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000 Luxs for 4 months. We found that the growth of plantlet increased significantly (p<0.05). The optimum of light intensity for the growth and developing of Platycerium coronarium plantets on in vitro culture was 4,000 Luxs with highest average increasing fresh weight (2.93 g).

Article Details

บท
บทความวิจัย