การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนำการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ย แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช

Main Article Content

พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม

บทคัดย่อ

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนาการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเกษตรกรในการตรวจสอบข้อมูลชนิดของดิน และพืชที่ต้องการเพาะปลูกและปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม โดยโปรแกรมสามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ย อัตราส่วนการใช้ปุ๋ยแต่ละประเภทและแบบผสมผสาน ตามชนิดของดินและพืชที่ต้องการปลูกได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้สถาปัตยกรรม Client/Server แบบทูเทียร์ (two-tier) และเทคโนโลยีพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษา C#.net ในการพัฒนา และใช้ MS SQL 2005 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล

ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งได้แก่ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของระบบใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวัดค่ากลางของข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) การวัดการกระจายของข้อมูลใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที (t–test) โดยให้ค่านัยสำคัญทางสถิติ (\inline \alpha) เท่ากับ .05

จากการทดสอบความสามารถของโปรแกรมในด้านต่างๆ ด้วยวิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 0.22 จะได้ t (คำนวณ) เท่ากับ 4.15 และผลการประเมินความสามารถของโปรแกรมในด้านต่างๆ ด้วยวิธี Black Box Testing โดยผู้ใช้ทั่วไปพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 0.22 จะได้ t (คำนวณ) เท่ากับ 8.70 จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

The Computer Software Development for recommending the use of Fertilizer and Integrated Fertilizing System which Suitable for Soil Type and Plant

The computer software development for recommending the use of fertilizer and integrated fertilizing system which suitable for soil type and plant was developed by applying the Client/Server architecture as two-tier type. It can be divided to two sections, server and client. Server is used for data collection, data processing, and data transferring. Client sends the request to server for its services by using internet and web server technology. Software was written by C#.net, and MS SQL 2005 was used as DBMS.

The results were evaluated by five specialists and twenty users. Descriptive statistics were applied to analyze the accuracy of the output including: arithmetic mean, standard deviation, and t-test which statistical significance (\inline \alpha) is equals to 0.05.

The results from program testing with Black Box Testing by experts were following: 4.42 for arithmetic mean, 0.49 for standard deviation, 0.22 for 95% of confidence interval, and 4.15 for t value. In addition, The evaluation from general users shown that 4.47 for arithmetic mean, 0.50 for standard deviation, 0.22 for 95% of confidence interval, and 8.70 for t value.

Conclusion, it could be say that software performance is outstanding, and software can be applied to the real work effectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย