ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากยามีผลทำให้เกิดภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือด : พยาธิกำเนิด และการจัดการ

Main Article Content

ปาริชาติ พุ่มขจร
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

บทคัดย่อ

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากยามีผลทำให้เกิดภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือด (DITP) สามารถเกิดจากยาได้หลายชนิด แม้ว่าผู้ป่วย DITP ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่ในบางรายก็อาจมีอาการเลือดออกอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยปกติภาวะ DITP มักเกิดขึ้นภายใน 1 หรือ 2 สัปดาห์หลังจากผู้ป่วยได้รับยาที่เป็นสาเหตุเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นทันทีหลังจากผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเคยได้รับยานั้นแบบไม่ต่อเนื่องมาก่อนได้รับยา กลไกการทำให้เกิด DITP ค่อนข้างซับซ้อน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลไกที่แตกต่างกัน ผลที่ได้คือร่างกายถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเกล็ดเลือด และทำให้เกล็ดเลือดถูกทำลาย การหายจากภาวะ DITP เกิดขึ้นได้ภายใน 1 ถึง 2 วันหลังจากหยุดใช้ยา และสามารถหายขาดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ แอนติบอดีที่จำเพาะต่อเกล็ดเลือดที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นอาจยังคงอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน และสามารถตรวจได้หลายวิธี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่แพทย์จะต้องตรวจหายาที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะ DITP และแนะนำผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว

 

Drug-induced Immune Thrombocytopenia: Pathogenesis and Management

Drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) can be caused by a wide range of medications. Although many cases of DITP are mild, some are characterized by life-threatening bleeding symptoms. Typically, DITP occurs 1 or 2 weeks after beginning a new drug or suddenly after a single dose when a drug has previously been taken intermittently. The pathogenesis of DITP is complex in that at least five different mechanisms have been proposed by which drug-induced antibodies can promote platelet destruction. Recovery from DITP usually begins within 1 to 2 days of discontinuing the causative drug and is typically complete within a week. Drug-dependent antibodies can persist for many years and can be detected by many different methods. Therefore, it is important that the drug etiology be confirmed and the drug be avoided thereafter.

Article Details

บท
บทความวิจัย