การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยสูงอายุ

Main Article Content

มินตรา สาระรักษ์

บทคัดย่อ

มนุษย์เราทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหากมีการดำเนินชีวิตตามวงจรของชีวิตที่ปกติ ในปัจจุบันนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งวัยผู้สูงอายุนี้ได้ถูกหลายคนมองว่าเป็นวัยที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ โรคหัวใจ เป็นต้น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเป็นวัยที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าวซึ่งสามารถทำได้ หากผู้สูงอายุได้มีการเตรียมตัวที่ดี และมีการทำกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายที่พอเหมาะกับสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้คำแนะนำของแพทย์ บทความนี้ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ วัยผู้สูงอายุกับการมีกิจกรรมทางกาย ในหลายประเด็น ได้แก่ ความหมายของผู้สูงอายุ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของวัยผู้สูงอายุทั่วโลก ความจำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกาย ชนิดของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ หลักแห่งความปลอดภัยในการออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลดการพึ่งพาผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ มีคุณค่าและมีความสุขได้เช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ

 

Physical Activity Promotion in the Elderly

Nobody can escape from aging if they have normal life cycle. At present, the world is entering an aging society. The elderly is considered to be effected by several problems in health, especially sick in chronic diseases such as Diabetes Mellitus, Hypertension and Heart Disease, economic, social as well as they must rely on others, particular health problems. Everyone that concerned with these does not want the problems to occur. The elderly should have a regularly good preparation and do appropriated physical activity under the doctors’ advice. This article reviewed on the aging and physical activity of the elderly in several aspects; definition of aging, the trend in increasing the aging of the world’s population, the necessity of the elderly to do physical activity, types of physical activity for the elderly and safety tips in activity. This can lead to a healthy life, a capability of living independently. Then the elderly are happy as name as people in other ages.

Article Details

บท
บทความวิจัย