แนวโน้มความเป็นไปได้ของอิเล็กโทรแมกเนติกเซลล์

Main Article Content

อภิชัย ศิวประภากร
ปรเมสฐ์ บุญศรี
สุพล สำราญ

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายงานวิจัยนี้ต้องการค้นหาพลังงานทดแทนแบบใหม่ ที่ไม่ขึ้นกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้สนามแม่เหล็กแทนและเก็บประจุไฟฟ้าลงในอิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์ จากการค้นพบการจัดเรียงอิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์ จำนวน 28 ตัวเป็นวงกลม รวบปลายขั้วบวกเข้าด้วยกันให้ทำมุม 54.7 องศา (Magic angle) ส่วนปลายขั้วลบชี้ไปด้านตรงข้ามแล้วต่อเข้าด้วยกันด้วยลวดวงกลม ได้โครงสร้างวงคล้ายล้อ ส่วนโครงสร้างเปรียบเทียบ เป็นการต่ออิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์ 28 ตัว รวบปลายขั้วบวกเข้าด้วยกันให้ทำมุม 0 องศา เมื่อวางโครงสร้างทั้งสองบนสนามแม่เหล็กลำโพง เกิดการเก็บประจุเข้าไปในในอิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์จำนวนหนึ่ง โดยวัดศักย์ไฟฟ้าได้ 1.20x10-1 โวลต์ ภายใน 20 วัน แต่โครงสร้างเปรียบเทียบเก็บได้เพียง 0.25x10-2 โวลต์

 

Feasibility of an Electromagnetic Cell

This research aimed to create a renewable energy cell independent of solar energy. The magnetic field was selected as a source of renewable energy, electricity by capacitors. A distinctive structural arrangement of electrolytic capacitors was made that involved pooling and tightening together the positive ends of 28 electrolytic capacitors at 54.7 degrees (Magic angle). The negative ends were stretched and connected together with a circle wire. The 28 electrolytic capacitors were connected parallel together to 0 degrees as the blank structure. Both structures were placed in the magnetic field. The wheel structure was charged immediately. An amount of electric charge was measured as electrical potential up to 1.20x10-1 V in 20 days while the blank potential was 0.25x10-2 V in 20 days.

Article Details

บท
บทความวิจัย