เผยแพร่แล้ว: 2014-09-01

แนวโน้มความเป็นไปได้ของอิเล็กโทรแมกเนติกเซลล์

อภิชัย ศิวประภากร, ปรเมสฐ์ บุญศรี, สุพล สำราญ

1-4

จุลกายวิภาคที่แตกต่างของระบบห่อหุ้มร่างกายบริเวณส่วนอกของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)

ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วธิพร เย็นฉ่ำ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

16-20

คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากอุจจาระเด็กแรกเกิด

มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, ธันยาการ ศรีวรมาศ, ธารินี ไชยวงศ์, ฐาปนีย์ ถิ่นบ้านใหม่

38-45