วิถีการปลูกข้าวไร่และคุณประโยชน์ของข้าวไร่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Main Article Content

นิรมล ศรีชนะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีการปลูกข้าวไร่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและคุณประโยชน์ของข้าวไร่ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือใช้แบบสัมภาษณ์และการทดลองในห้องปฏิบัติการทางเคมีโดยการวิเคราะห์ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระปริมาณธาตุเหล็ก และปริมาณอะไมโลส ผลการศึกษาวิถีการปลูกข้าวไร่ พบว่า กระบวนการผลิตข้าวไร่เป็นภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ผลการศึกษาคุณประโยชน์ของข้าวไร่ในห้องทดลอง จากข้าวไร่จำนวน 9 สายพันธุ์ พบว่า เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีดักจับดีพีพีเอชฟรีเรดิคัลพบว่ามีค่าร้อยละ Inhibition อยู่ในช่วง 71.02- 98.93 ปริมาณธาตุเหล็กในช่วง 1.2 – 41.0mg/Kg และปริมาณอะไมโลสพบในช่วงร้อยละ 13.9- 31.35

 

Cultural Practice and Benefi t of Oryzasatival in Dansai, Loei Province

The purposes of this research were to study cultural practice and benefi t of upland rice in Dansai Loei province. Qualitative and quantitative research methodologies have in-depth interview and laboratory experiments were employed. Antioxidant activities were analyzed using DPPH the radical scavenging when as Fe and amylose wrer qualitatived. The result showed upland rice production was local wisdom as well as their adhered. In a laboratory for nine upland rice varieties , their antioxidant activities were determined via DPPH free scavenging assay. It was found that percent inhibition for their antioxidant activities ranged from 71.02- 98.93. Total Fe and amylose were between 1.2 – 41.0 mg/Kg and 13.9 - 31.35 % respectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย