คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาคุณภาพของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใสที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน ในด้านคุณภาพทางด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง ลักษณะกลิ่น ลักษณะนํ้าดื่มที่บรรจุภายในขวด ฉลาก (ชื่อบริษัทที่ผลิตและสถานที่ผลิต) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอรม์ และ E. coli ของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน จากผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างนํ้าดื่มบรรจุขวดทั้งหมดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 5.87-8.01 ส่วนฉลากบนผลิตภัณฑ์ของนํ้าดื่มบรรจุขวดมีการระบุรายละเอียดของชื่อบริษัทและสถานที่ผลิต และจากการตรวจหาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคัลโคลิฟอรม์ และ E. coli ในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอรม์ และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 1.8 MPN/100 mL ยกเว้น 4 ตัวอย่างที่พบปริมาณแบคทีเรียทั้งสองกลุ่มซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.8 MPN/100mL. (ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ของยี่ห้อ NC2) และ 5.6 MPN/100mL (ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ของยี่ห้อ NC8) และตรวจไม่พบ E. coli ในทุกตัวอย่าง ดังนั้นผลประเมินคุณภาพของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใสที่จำหน่ายในจังหวัดน่านผ่านมาตรฐานนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยทางด้านคุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาบางประการเท่ากับร้อยละ 69.77 และ 90.70 ตามลำดับ
 

Physical and Microbiological Qualities of Clear Bottled Drinking Water Distributed in Nan Province

In this study, the examination quality of clear bottled drinking water distributed in Nan province, such as pH, odour, appearance, label information (name of manufacturer and location of product), coliform bacteria, fecal coliform bacteria and E. coli was investigated. The results showed that pH of tested samples were in a range of 5.87 - 8.01, while completely label information of total samples were found in all samples. Coliform bacteria and fecal coliform bacteria of water samples were less than 1.8 MPN/100 mL, except 4 samples of 43 samples were found both coliform bacteria and fecal coliform bacteria with 1.8 MPN/100mL. (sample 1 and 2 of brand NC2) and 5.6 MPN/100mL. (sample 1 and 2 of brand NC8) but E. coli was not found in all samples. After assessment of clear plastic bottled and glass bottled drinking water samples based on standard for drinking water in sealed container set by Ministry of Public Health of Thailand, the sample were tested quality assessment in this study met the standard of some physical and microbiological qualities with 77.42 % and 50 % respectively.

Article Details

บท
บทความวิจัย