การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของธุรกิจสปา กรณีศึกษาเขตบางรักและเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
วชิระ สิงหะคเชนทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของธุรกิจสปา กรณีศึกษาเขตบางรัก และเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามแบบการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสปา โดยการวิจัยแบบสำรวจ เก็บข้อมูลแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ สถานประกอบการธุรกิจสปาในพื้นที่เขตบางรักและวัฒนาจำนวน 50 และ 28 สถานบริการ ตามลำดับ ผลการศึกษา พบว่า สถานประกอบการธุรกิจสปาในพื้นที่เขตบางรักและวัฒนา ผ่านการประเมินมาตรฐานและความปลอดภัยของสถานประกอบการธุรกิจสปา ร้อยละ 56.0 และ ร้อยละ 53.6 แต่ละเขต ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การตรวจสถานประกอบการสปา จำแนกตามพื้นที่เขตบางรักและเขตวัฒนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านลักษณะโดยทั่วไป ด้านผู้ดำเนินการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย ในธุรกิจสปาในเขตที่ศึกษาทั้งสองเขต มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ไม่ต่างกันในทุกด้านที่ศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) ผลที่ไดจ้ ากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยของสถานประกอบการธุรกิจสปาต่อไป
 

Environmental Standards and Safety Assessment of Spa Businesses: A Case Study in Bangrak and Wattana District, Bangkok

The purpose of this study was to assess and compare theenvironment standards and Safety of spa businessesin Bangrak and Wattana districts in Bangkok. This study used purposive sampling to select 50 businesses in Bangrak and 28 in Wattana. This study was method survey and gather data by specific example. The study found that there were five general safety features,the operator, service provider, standard of service,Example group was spa establishments in Bangrak and Wattana districts amount 50 and 28 respectively after experiment found all of spa establishments in 2 districts passed evaluated criterion safty standard quanlity and after compared all sides in study districts found there are not difference at all by satiscally significant.The two areas were effective and not different (p – value > 0.05) and It is anticipated that the findings of this study will help develop knowledge and safety standards of spa establishments.

Article Details

บท
บทความวิจัย