เผยแพร่แล้ว: 2013-09-01

การเตรียมอนุภาคพอลิ (เมทาคริลิคแอซิด - บล็อก - สไตรีน) ด้วยรีเวอร์สซิเบิล เชนทรานสเฟอร์ แคตตาลิส ในกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน

ชุตินันท์ สุขสวัสดิ์, ธวัชชัย บุญชูวงศ์, มาซาโยชิ โอกุโบะ, ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, อมร ไชยสัตย์

1-10

ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

อัครเดช กลิ่นพิบูลย์, พิศวาท ศรีสอน, อมราภรณ์ ฝางแก้ว

30-42

จุลกายวิภาค และจุลกายวิภาคเคมีบางระบบของด้วงนํ้ามัน Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) เพศเมีย ส่วนท้าย

กาญจนา ลังกาวงค์, ศิลปชัย เสนารัตน์, นราธิป จันทรสวัสดิ์, ปิยากร บุญยัง, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

43-52