จุลกายวิภาค และจุลกายวิภาคเคมีบางระบบของด้วงนํ้ามัน Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) เพศเมีย ส่วนท้าย

Main Article Content

กาญจนา ลังกาวงค์
ศิลปชัย เสนารัตน์
นราธิป จันทรสวัสดิ์
ปิยากร บุญยัง
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

บทคัดย่อ

การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานจุลกายวิภาคอวัยวะต่างๆ ภายในตัวแมลงทำให้เข้าใจถึงชีววิทยาพื้นฐาน ซึ่งยังไม่มีรายงานการศึกษาด้วงนํ้ามัน Epicauta waterhousei มาก่อน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคและจุลกายวิภาคเคมีของด้วงนํ้ามัน โดยใช้เทคนิคทางด้านจุลกายวิภาค ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าระบบหอ่ หุม้ ประกอบดว้ ย 3 ชั้นคือ ชั้นผิวนอก (epicuticle) ชั้นนอก (exocuticle) และชั้นใน (endocuticle) ที่ปกคลุมภายนอกทั้งหมด ระบบขับถ่ายประกอบด้วยท่อมัลพิเกียน (malphigian tubues) ที่เซลล์บุผิวจัดเรียงแบบรูปลูกบาศก์ชั้นเดียว (simple cuboidal epithelium) และมักบรรจุอยู่ภายในเนื้อเยื่อไขมัน ระบบหายใจประกอบด้วยรูหายใจ (spiracle tubules) และท่อลม (trachea) เซลล์บุผิวทั้งสองอวัยวะจัดเรียงแบบแบนบาง ชั้นเดียว (simple squamous epithelium) พบหลักได้บริเวณใกล้ผนังลำตัว ระบบประสาทสามารถพบได้แค่ 3 ปม แต่ละปมจะประกอบด้วย 2 ชั้นคือ ชั้นนอก (cortex) และชั้นใน (medullar) โดยชั้นนอกสามารถจำแนกเซลล์ที่พบได้ 3 เซลล์คือ เซลล์นิวโรเซครีทอรี (neurosecretory cells) เซลล์ประสาทคํ้าจุน (neuroglia) และเซลล์ประสาท (neuron) สำหรับระบบสืบพันธุ์ รังไข่ถูกจัดเป็นแบบมีเซลล์พี่เลี้ยง (meroistic ovariole) ส่วนโครงสร้างรังไข่ ระยะเซลล์สืบพันธุ์ และท่อสืบพันธุ์ สามารถพบได้ในการศึกษาครั้งนี้

 

Identification of Abdominal Organs of Female Blister Beetles, Epicauta waterhousei by Histology and Histo-chemistry

Basic histology of organ systems is essential for fundamental insect biology but a histology report regarding the organ system of Epicauta waterhousei is not presently available. The aim of this study was to examine the structure of some of the organs of E. waterhousei using histological analysis. Under light microscopy, the histological characteristics revealed that the integument system was covered by three layers, epicuticle, exocuticle, and endocuticle. The urinary system had malphigian tubules as simple cuboidal epithelium and tracheal embedded in adipose tissue. The respiratory system was composed of spiracles and trachea as simple squamous epithelium and was mainly found near the integument. This study found that the nervous system had three ganglia. Each ganglion consisted of two layers, an outer cortex and an inner medullar. The cell types of cortex were classified into three types based on size and histological characterization, neuro-secretory cells, neuroglia, and neuron. Study of the reproductive system resulted in the ovary being classified as a meroistic ovariole type. Ovarian structure, oogenic stages, and ovarian ducts were also present.

Article Details

บท
บทความวิจัย