ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลด้วยวิธีการทางสถิติ

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลด้วยวิธีการทางสถิติ 7 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของโฮลต์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของบราวน์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ โดยใช้ปริมาณการส่งออกน้ำตาลเฉลี่ยรายเดือนจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า วิธีที่มีความแม่นยำมากที่สุด คือ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของบราวน์ (RMSE = 15,350,934) มีตัวแบบพยากรณ์เป็นgif.latex?\dpi{80}&space;\fn_phv&space;\dpi{80}&space;\fn_jvn&space;\small&space;\hat{Y}_{t+m}&space;=605,885,263.89082-70,164,400.52826\left&space;[&space;(m-1)+\frac{1}{0.51816}&space;\right&space;]  โดยตัวแบบพยากรณ์นี้สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลในอนาคตได้ เมื่อ m = 1 แทนเดือนกรกฎาคม 2563

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

สถาพร กวิตานนท์. อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในประเทศไทย. [อินเทอร์เน็ต]. 2547 เข้าถึงได้จาก:https://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC1507004.pdf.

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. รายงานเรื่องอ้อย. [อินเทอร์เน็ต]. 2564 เข้าถึงได้จาก: http://www.aecth.org/upload/13823/kVLyMFsUd8.pdf.

ธวัชชัย เทพเปี่ยม,น้อมจิต กิตติโชติพาณิชย์. เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายดิบของประเทศไทยโดยวิธีอนุกรมเวลาและวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 2558;24(2):77-92.

นรวัฒน์ เหลืองทอง, นันทชัย กานตานันทะ. การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2559;24(3):370-81.

เปรมา จันทบุตร. การพยากรณ์ราคาส่งออกน้ำตาลทรายโดยวิธีอารีมา [ปริญญามหาบัณฑิต]. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ปริมาณการส่งออกน้ำตาล. [อินเทอร์เน็ต]. 2564. เข้าถึงได้จากhttp://impexp.oae.go.th/service/export.php?S_YEAR=2554&E_YEAR=2564&PRODUCT_GROUP=5254&PRODUCT_ID=&wf_search=&WF_SEARCH=Y#export.

สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. เทคนิคการพยากรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2548.

มุกดา แม้นมินทร์. อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. กรุงเทพฯ: โฟร์พริ้นติ้ง; 2549.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai Journal of Science and Technology 2561;7(5):460-70.

Box GEP, Jenkins GM, Reinsel GC. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall; 1994