การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตามกระบวนการไอทิลของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Main Article Content

ปิยนันท์ เสนะโห

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตามกระบวนการไอทิล ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการที่ได้พัฒนาขึ้นภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตามกระบวนการไอทิล
ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนของผู้รับบริการมีการติดตามสถานะของการบริการ แสดงขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา และข้อตกลงการให้บริการกับผู้รับบริการ ในส่วนของผู้ให้บริการ ระบบจะมีการกำหนดตัวชี้วัดในการวัดประสิทธิภาพของการให้บริการ มีการแจ้งเตือนการขอรับบริการผ่านอีเมล และทางแอปพลิเคชันไลน์ มีการกำหนดลำดับการให้บริการตามความจำเป็น เร่งด่วน และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว ผลความพึงพอใจจากการใช้งานระบบของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตามกระบวนการไอทิล ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles

References

วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน. สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL V.3. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2558.

นงลักษณ์ ทรรพนันทน์. การบริหารจัดการด้านไอทีโดยการนำไอทิล 3 มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนระบบการรับแจ้งปัญหา กรณีศึกษา สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม; 2560.

ประสาน แก้วก้อน. การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับกระบวนการให้บริการรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร; 2559.

ยุพดี ฉิมอ่อง. การพัฒนาระบบบริหารการบริการสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามกระบวนการไอทิลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2556

ปริญญา หอมเอนก. บทวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ. [อินเทอร์เน็ต]. 2564. เข้าถึงได้จาก:https://ftp.psu.ac.th/pub/itil/ITSMITIL.pdf.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2551.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2560.

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2551.

รัฐนันท์ วุฒิเดช. ระบบสารสนเทศการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.

หทัยชนก แจ่มถิ่น, อนิรุทธ์ สติมั่น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. [การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต] นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2552.