อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้การให้นํ้าชลประทาน

Main Article Content

วิทยา สุมามาลย์
พรชัย ล้อวิลัย

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้การให้นํ้าชลประทาน ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552ถึงเดือนธันวาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ศึกษาระยะปลูก 4 ระยะ ได้แก่ 50x30,50x40, 50x50 และ 50x60 เซนติเมตร ทำ 4 ซํ้า โดย ตัดหญ้าที่อายุ 30 วัน สูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร ก่อนปลูกหญ้า ใส่ปูนขาว อัตรา 146 กิโลกรัม/ไร่ ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตัน/ไร่ และเมื่อปลูกหญ้าแล้ว ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 200 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยแบ่งใส่ทุกครั้งหลังตัด และใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตัน/ไร่/ปี แบ่งใส่ 5 ครั้ง ทุก 2 เดือน ให้นํ้าทุกวันเว้นวัน ครั้งละ 1 ชั่วโมง (ประมาณ 5 คิว/ไร่/ครั้ง) ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ผลการทดลองพบวา่ ระยะปลูกไมมี่อิทธิพลตอ่ ผลผลิตน้ำหนักแหง้ รวมตลอดป ี ผลผลิตน้ำหนักแหง้ เฉลี่ย ความสูงของพืช โปรตีนหยาบ (CP) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) ผนังเซลล์ (NDF) และค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง (DMD) ของหญ้ากินนีสีม่วง(p>0.05) แต่การปลูกที่ระยะ 50x30 เซนติเมตร มีผลทำให้จำนวนหน่อ/กอเฉลี่ยตํ่ากว่าระยะปลูก 50x40, 50x50 และ 50x60เซนติเมตร อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ทั้งนี้การปลูกที่ระยะ 50x40 เซนติเมตร มีแนวโน้มให้ผลผลิตนํ้าหนักแห้งสูงที่สุดคือ 4,712.1 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 392.7 กิโลกรัม/ไร่/ครั้ง มีค่า CP, ADF, NDF และ DMD เท่ากับ 9.10, 39.35, 71.63 และ73.87 % ตามลำดับ

คำสำคัญ: การให้นํ้าชลประทาน คุณค่าทางโภชนะ ผลผลิต ระยะปลูก หญ้ากินนีสีม่วง

 

Abstract

A field experiment was conducted to determine the influence of plant spacing on forage yield and quality of Purpleguinea grass (Panicum maximum TD58) planting under an irrigation system. The experiment was conducted at the Khon Kaen Animal Nutrition Research and Development Center, Khon Kaen Province during May 2009 to December2011. A Randomized Complete Block Design was used. Treatments consisted of 4 planting spaces: 50x30, 50x40,50x50 and 50x60 cm. with 4 replications. Purple guinea grass was cut at 5-10 cm. of cutting height, 30 days of cutting interval, 50 kg/rai of basal fertilizer (15-15-15) application with 2 ton/rai of manure application before planting, 200kg/rai/year of urea fertilizer (46-0-0) application every after cutting with 2 ton/rai/year of manure application every 2months. The pasture was watered for 1 hour/every other day (about 5 cubic meters/rai/time) in the dry season or out of the rain period. The results showed that plant spacing did not affect (p>0.05) total dry matter yield, average dry matter yield, height of plant, nutritive value (CP, ADF and NDF) and dry matter digestibility (DMD) of Purple guineagrass. Planting of 50x30 cm. spacing had the lowest (p<0.01) average number of tiller per plant. From this experiment,plant spacing of 50x40 cm. was chosen for all the other experiments. The Purple guinea grass planted with 50x40 cm.spacing produced a dry matter yield of 4,712.1 kg/rai/year or 392.7 kg/rai/cut with CP, ADF, NDF and DMD of 9.10,39.35, 71.63 and 73.87 %, respectively.

Keyword: irrigation, nutritive values, plant spacing, purple guinea grass (Panicum maximum TD58), yield

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Articles