การ การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างสารลดความเสี่ยงจากโรคเก๊าต์ (ß-glucan) ในดอกเห็ดนางฟ้า -

Main Article Content

สุริมา ญาติโสม

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และสารสำคัญเบต้ากลูแคนในเห็ดนางฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคเก๊าต์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ วัสดุเพาะ และสภาวะแวดล้อม การศึกษาครั้งนี้จึงทำการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดนางฟ้า สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใย ได้แก่ ชนิดอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติการ และวัสดุเพาะจำนวน 7 สูตร สำหรับเปิดดอกในโรงเรือน เมื่อเก็บผลผลิตและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ แร่ธาตุ และปริมาณสารเบต้ากลูแคน ผลการทดสอบพบว่า เห็ดตระกูลนางฟ้าเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYE pH 7 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยสายพันธุ์ TISTR-Agr PPU 009 ผลิตสารเบต้ากลูแคนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 55.17 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ำหนักเห็ดแห้ง เมื่อเพาะด้วยวัสดุเพาะสูตรที่ 4 (ขี้เลื่อยผสมฟางข้าว) รวมถึงมีคุณภาพดอกเห็ดที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณสูงกว่าการเพาะจากก้อนเห็ดสูตรอื่นๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Original Articles

References

โชลม จิตรมั่น. ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพในการเพาะเห็ด. มหาบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตร์แขนงวิชาการจัดการการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2554. หน้า 289-299.
เติมพงศ์ แสงปกรณ์กิจ. เห็ดนางฟ้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรสยามบุ๊ค. 2552.
ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์. เกษตรธรรมชาติ. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพมหานคร. 2551.
ประดิภา ประดับไพร, วันณรงค์ เติมอารมณ์, ตันติมา กำลัง, ธนภักษ์ อินยอด. ผลของปริมาณธาตุอาหารและสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารสำคัญ ของเห็ดตระกูลนางฟ้าในสภาพโรงเรือนเปิดดอก. วารสารเห็ดไทย, 12; กรกฎาคม-ธันวาคม, 2557.
Adebayo-Tato, B.C., Jonathan S.G., Popoola, O.O., & Egbomuche, R.C. (2011). Optimization of growth conditions for mycelial yield and exopolysaccharride production by Pleurotus ostreatus cultivated in Nigeria. Journal of Microbiology Research, 5(15), 2130-21385.
AOAC. 1995. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists (16th ed.), Washington, DC: AOAC.
Bach, F., Helm, C.V., Bellettini, M.B., Maciel, G.M., & Haminiuk, C.W.I. (2011). Edible mushrooms: a potential source of essential amino acids,
glucans and minerals. International Journal of Food Science and Technology, 1-11. https://doi.org/10.1111/ijfs.13522.
Chen, X. (1998). Studies on mushroom recultivation on used compost waste. In: Proceedings of the 98’ Nanjing International Symposium on Science and Cultivation of Mushrooms. 12-15 October 1998. Nanjing, China, p. 56.
Erkel, E.L. (2009). The effect of different substrates medium on yield of Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Journal of Food Agriculture and Environment, 77(3), 841-844. DOI:10.3126/on.v10i1.7781.
Finimundy, T. C., Gambato, G., Fontana R., Camassola, M., Salvador, M., Moura, S., Hess, J., Henriques, J.A.P., Dillon, A.J.P., & Roesch-Ely M. (2013). Aqueous extracts of Lentinula edodes and Pleurotus sajor-caju exhibit high antioxidant capability and promising in vitro antitumor activity. Nutrition Research, 33(1), 76–84. DOI: 10.1016/j.nutres.2012.11.005.
Hansen, J. & Møller, I. (1975). Percolation of starch and soluble carbohydrates from plant tissue for quantitative determination with anthrone. Analytical Biochemistry, 68(1), 87-94. DOI: 10.1016/0003-2697(75)90682-x.
Hoa, H.T., & Wang, C.L. (2015). The Effects of Temperature and Nutritional Conditions on Mycelium Growth of Two Oyster Mushrooms (Pleurotus ostreatus and Pleurotus cystidiosus). Mycobiology, 43(1), 14-23. DOI: 10.5941/MYCO.2015.43.1.14.
Hsieh, C., Hsu, T.H., & Yang, F.C. (2005). Production of polysaccharides of Ganoderma lucidum (CCRC36021) by reusing thin stillage. Process biochemistry, 40(2), 909-916. DOI:10.1016/j.procbio.2004.02.004.
Jiang, M., Zhao, M.M., Zhou, ZW., Huang, T., Chen, XL., & Wang, Y. (2011). Isolation of cellulose with ionic liquid from steam exploded rice straw. Industrial Crops and Products, 33(3), 734-738. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.01.015.
Kim, D.H., Yang, B.K., Jeong, S.C., Park, J.B., Cho, S.P., Das, S., Yun, J.W., & Song, C.H. (2001). Production of a hypoglycemic, extracellular polysaccharide from the submerged culture of the mushroom, Phellinus linteus. Biotechnology Letters, 23, 513-7. DOI:10.1023/A:1010312513878.
Kjeldahl, J. (1883). Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen. Körpern Z. Analytical Chemistry, 22, 366-382. https://doi.org/10.1007/BF01338151.
Kuforiji, O.O., & Fasidi, I.O. (2005). Factors affecting the yield of Volvariella volvacea in various agro-wastes. Nig. Journal Microbiology, 19, 550-555.
Kumla, J., Suwannarach, N., Jaiyasen, A., Bussaban B., & Lumyong, S. (2013). Development of an Edible Wild Strain of Thai Oyster Mushroom for Economic Mushroom Production. Chiang Mai Journal of Science, 40(2) : 161-172.
Kuo, C.F, Grainge, M.J., Zhang, W., & Doherty, M. (2015). Global epidemiology of gout: prevalence, incidence and risk factors. Nature Reviews Rheumatology, 11(11), 649-62. doi: 10.1038/nrrheum.2015.91.
Kupradit, C., Ranok, A., Mangkalanan, S., Khongla C., & Musika, S. (2020). Effects of Natural Carbon Sources and Temperature on Mycelium Cultivations of Lentinus squarrosulus (Mont.), Lentinus polychrous Lev., Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) P. Kumm. and Volvariella volvacea (Bull.) Singer. Thai Journal of Science and Technology, 9(4), https://doi.org/10.14456/tjst.2020.57.
Lissandra, S.Q., Nascimento, M.S., Cruz,A.K.M., Castro, A.J.G., Moura, M.F.V., Baseia, I.G., Araújo, R.M., Benevides, N.M.B., Lima, L.F.A., & Leite, E.L. (2010). Glucans from the Caripia montagnei mushroom present anti-inflammatory activity. International Immunopharmacology, 10, 34-42. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2009.09.015.
Ragab, G., Elshahaly, M., & Bardin, T. (2017). Gout: An old disease in new perspective – A review. Journal of Advanced Research, 8(5), 495–511. doi: 10.1016/j.jare.2017.04.008.
Rambey, R., Sitepu, I.D.B., & Siregar, E.B.M. (2019). Productivity of oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) on media corncobs mixed with sawdust. Earth and Environmental Science, 260, 1-6. doi:10.1088/1755-1315/260/1/012076.
Westerman, R.L. (1990). Soil testing and plant analysis, 3rd ed. Madison, WI: Soil Science Society of America, 512.
Willard, H.H., Merrill, L.L., & Dean, J.A. (2001). Laboratory Work Instrumental Methods of Analysis, New York, 405.
Yoshioka, Y,. Tabeta, R., Saitô, H., Uehara, N., & Fukuoka F. (1985). Antitumor polysaccharides from P. ostreatus (Fr.) quél.: Isolation and structure of a -glucan. Carbohydrate Research, 140(1), 93-100. doi: 10.1016/0008-6215(85)85052-7.