การประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมของฟาร์มกุ้งแบบหนาแน่นชายฝั่งแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นจาก 3 กระบวนการผลิตได้แก่ การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว   ข้อมูลกิจกรรมได้แก่การใช้พลังงานและสสาร ของเสียและการระบายน้ำทิ้งได้เก็บรวบรวม และนำมาคำนวณเป็นปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพาะเลี้ยง 1 รอบ ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่ากับ 4.57 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กก.ผลผลิต โดยขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเป็นขั้นตอนที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงสุดเท่ากับ 3.86 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กก.ผลผลิต  การใช้ไฟฟ้าจากการเติมอากาศ การใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ และแสงสว่าง คิดเป็นร้อยละ 98 ของค่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั้งหมด  หากมีการให้อากาศแบบบางช่วงเวลา และลดจำนวนและขนาดวัตต์ของหลอดไฟฟ้า สามารถทำให้การปล่อยแก๊สเรือนกระจกลดลงได้ร้อยละ 9.88  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Original Articles

References

Ahmed, N., & Glaser, M. (2016). Coastal aquaculture, mangrove deforestation and blue carbon emissions: Is REDD+ a solution? Marine Policy, 66, 58–66. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.011

Boyd, C. E. (2015). Calcium, magnesium Use In Aquaculture. Global Aquaculture Advocate, September/October, 28–29.

Boyd, C. E. (2019). Shrimp pond preparation crucial for production, disease prevention. Global Aquaculture Advocate, March 25, 7–11.

Boyd, C. E., & Mcnevin, A. A. (2020). Aerator energy use in shrimp farming and means for improvement. October, 6–29. https://doi.org/10.1111/jwas.12753

Chanda, A., Das, S., Bhattacharyya, S., Das, I., Giri, S., Mukhopadhyay, A., Samanta, S., Dutta, D., Akhand, A., Choudhury, S. B., & Hazra, S. (2019). CO2 fluxes from aquaculture ponds of a tropical wetland: Potential of multiple lime treatment in reduction of CO2 emission. Science of the Total Environment, 655, 1321–1333. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.332

Dorber, M., Verones, F., Nakaoka, M., & Sudo, K. (2020). Can we locate shrimp aquaculture areas from space? – A case study for Thailand. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 20(September), 100416. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2020. 100416

Department of Fisheries (2020). Fisheries statistics of Thailand 2018, Fisheries development and planning division, Ministry of Agriculture and Cooperatives No.10/2020

FAO (1986). Shrimp Culture: Pond Design, Operation and Management: Harvesting and Preservation Available on: http://www.fao.org/3/ac210e/AC210E12.htm#ch12

Haditomo, A. H. C., Wijayanto, D., & Adi, N. S. (2020). Greenhouse gases emission estimation from Indonesia Litopenaeus vannamei shrimp. 13(6), 3778–3788.

Hu, Z., Lee, J. W., Chandran, K., Kim, S., & Khanal, S. K. (2012). Nitrous oxide (N2O) emission from aquaculture: A review. Environmental Science and Technology, 46(12), 6470–6480. https://doi.org/10.1021/es300110x

IPCC. (2006a). N2O Emissions from Managed Soils and CO2 Emissions from Lime and Urea Application. Agriculture, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019 refinement. 1–54. Available online: https://www.ipcc.ch/ report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

IPCC.(2006b). Wastewater Treatment and Discharge. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5 Waste, 5, 1–56. Available online: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html

Kepenyes, J. and Váradi, L. (1984) Chapter 21 Aeration and Oxygenation in Aquaculture (Lecture notes, AdCP Inter-regional Training Course) Budapest: Food and Agriculture Organization of the United Nations Available from: http://www.fao.org/3/x5744e/x5744e0m. htm

Krummenauer, D., Samocha, T., Poersch, L., Lara, G., & Wasielesky, W. (2014). The reuse of water on the culture of pacific white shrimp, litopenaeus vannamei, in BFT system. Journal of the World Aquaculture Society, 45(1), 3–14. https://doi.org/10.1111/jwas.12093

MacLeod, M., Hasan, M., & Robb, D.H.F & Mamun-Ur-Rashid, M. (2019). Quantifying and mitigating greenhouse gas emissions from global aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No.626.Rome, FAO.

Mohanty RK. Effect of pond aeration on growth and survival of Penaeus monodon Fab. Bangladesh J Fish Res. 2001;5(1):59–65.

Paudel, S. R., Luitel, S., Adhikari, R., Wagle, A., & You, K. (2019). Potential nitrous oxide (N2O) emission from aquaculture in Nepal. International Journal of Environmental Studies, 76(2), 318–328. https://doi.org/10.1080/ 00207233.2018.1560764

Phornprapha, W. (2020). Shrimp Farming in Thailand : A Pathway to Sustainability Pomona Senior Theses. 208. Pomona College. California. USA. https://scholarship.claremont. edu/pomona_theses/208

Putra.A.A., Rudianto and Dewi C.S.U. Analysis Of The Ability Of Mangrove Sequestration And Carbon Stock In Pejarakan Village, Buleleng Regency, Bali. 2019;511–26. Available on: http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalikt

Rahman, A., Dabrowski, J., McCulloch, J. Dissolved oxygen prediction in prawn ponds from a group of one step predictors: Information Processing in Agriculture 2020;7(2):307–17. Available from: https://doi.org/10.1016/j.inpa.2019.08.002

Robb, David H.F.Michael MacLeod, M. R. H. and D. S. (2017). Greenhouse gas emission from aquaculture A life cycle assessment of three Asian systems. In FAO FISHERIES AND AQUACULTURE TECHNICAL PAPER ISSN 2070-7.

Seeprom, J., Phoochinda, W. (2017). CO2 emission reduction from Vannamei Shrimp Cultures for Moo 3,4,6 in Ongkharak Subdistrict, Bang Pla Ma District, SuphanBuri. 38, 17–33. http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/ uploads/2017/10/2-เจษฎาพงศ์-บทความส่งคณะ-Conference.pdf

Szuster, B. (2006). Coastal shrimp farming in Thailand: Searching for sustainability. Environment and Livelihoods in Tropical Coastal Zones: Managing Agriculture-Fishery-Aquaculture Conflicts, 86–98. https://doi.org/10.1079/9781845931070.0086

Szuster, B. W., & Molle, F. (2003). Shrimp farming in Thailand’s Chao Phraya river delta: boom, bust and echo. International Water Management Institute, PhD(January), 57. http://www.iwmi.cgiar.org/Assessment/files/word/ProjectDocuments/ChaoPhraya/szuster.pdf

TGO. (2020). Requirements for calculation and report carbon footprint for organization, The Thailand Greenhouse Gas Management Organization.http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/ebook/content/c858f3c01f/index.html

Tien,N.N., Matsuhashi, R., Chau, V.T.T.B.2019 A sustainable energy model for shrimp farms in the Mekong delta. Energy Procedia,157,926–938. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018. 11.259