การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

Main Article Content

ณัฏฐนันท์ มุขมา
บุญอ้อม โฉมที
ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

Abstract

Abstract


At present, Chinese tourists are target group of Thailand and other countries. Thus, forecasting the number of Chinese tourists is the interesting issue because it contributes significantly to tourism planning. The purpose of this study was to study and compare the three forecasting methods which are Box-Jenkins, regression analysis, and Brown’s double exponential smoothing to forecast the number of Chinese tourists in Thailand. The criteria to consider the accuracy of forecasting model were based on root mean squared error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE). The data used in the study are the number of Chinese tourists arrivals in Thailand during 1985 to 2016, consists of annual, monthly and quarterly data. The data were obtained from Thailand tourism statistical report from the Tourism Authority of Thailand (TAT) and Department of Tourism. The result showed that based on both RMSE and MAPE, Brown’s double exponential smoothing method is the appropriate technique for forecast the annual Chinese tourists in Thailand, while for the monthly and quarterly data Box-Jenkins method is the most one. 


Keywords: forecasting, Box-Jenkins method, regression analysis, exponential smoothing technique

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ณัฏฐนันท์ มุขมา

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บุญอ้อม โฉมที

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559, บทบาทของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ, รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว (Tourism Economic Review) 2, 37 น.
[2] Tourism Authority of Thailand, 1985-1989, Annual Statistical Report on Tourism in Thailand, 79 p.
[3] Tourism Authority of Thailand, 1990-1994, Thailand Tourism Statistical report, 64 p.
[4] Tourism Authority of Thailand, 1995-1997, Statistical Report, 71 p.
[5] Tourism Authority of Thailand, 2007, International Tourist Arrivals by Nationality and Mode of Transport, Available Source: http://www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=nmt, July 29, 2016.
[6] กรมการท่องเที่ยว, 2559, สถิตินักท่องเที่ยว, แหล่งที่มา : http://newdot2.samartmultime dia.com/home/listcontent/11/221/276, 26 มกราคม 2560.
[7] ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2560, สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2559, เข็มทิศท่องเที่ยวฉบับที่ 1/2560 (ฉบับสวัสดีปีระกา), กรุงเทพฯ, 5 น.
[8] ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2554, ประเทศที่เป็นตลาดท่องเที่ยวของจีนเตรียมพร้อมต้อนรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากในอนาคต, แหล่งที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/business-opportunity/detail.php?SECTION_ID=611&ID=7864, 12 เมษายน 2560.
[9] Bowerman, B.L., O’Connell, R.T. and Koehler, A.B., 2005, Forecasting, Time series, and Regression, 5th Ed., Thomson Brooks/Cole, Belmont, California, 686 p.
[10] ชลิต สันติธรารักษ์, 2550, การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยโดยวิธีอารีมา, การค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 80 น.
[11] ลักขณา เศาธยะนันท์, สุณี ทวีสกุลวัชร, ยุพินกาญจนะศักดิ์ และบุญหญิง สมร่าง, 2557, การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์และวิธีการของวินเตอร์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22: 89-98.
[12] Loganathan, N. and Ibrahim, Y., 2010, Forecasting international tourism demand in Malaysia using box Jenkins Sarima application, South Asian J. Tour. Herit. 3(2): 50-60.
[13] Akuno, A.O., Otieno, M.O., Mwangi, C.W. and Bichaga, L.A., 2015, Statistical models for forecasting tourists’ arrival in Kenya, Open J. Stat. 2015(5): 60-65.
[14] Backman, M., 2008, Asia Future Shock Business Crisis and Opportunity in the Coming Years, Palgrave Macmillan, New York, 188 p.
[15] Montgomery, D.C., Jennings, C.L. and Kulahci, M, 2008, Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 472 p.
[16] ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2549, การพยากรณ์เชิงปริมาณ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 487 น.
[17] Lewis, C.D., 1982, Industrial and business forecasting methods, Butterworths, London, 143 p.