Published: 2018-02-16

การเลือกพารามิเตอร์การปรับสำหรับวิธีการถดถอยแบบลาสโซ่

จุฑาทิพย์ นันทสุวรรณ, วิฐรา พึ่งพาพงศ์

393-404

การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ณัฏฐนันท์ มุขมา, บุญอ้อม โฉมที, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

417-428

ตำแหน่งแก้ไขอาร์เอ็นเอของยีน ATP Synthase ในไมโตคอนเดรียของตาลโตนด

อาภากร สกุลสถาพร, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

499-509

การศึกษาพันธุกรรมของตาลโตนด (Borassus flabellifer) ในภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายเอแอฟแอลพี

ขวัญใจ พิพัฒน์เจริญวงศ์, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, อาภากร สกุลสถาพร, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

510-520