ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเพส อะไมเลส และแอลฟา-กลูโคซิเดสของพืชสมุนไพรไทย

Main Article Content

ชุติมา แก้วพิบูลย์
พฤทฐิภร ศุภพล
ธนากรณ์ ดำสุด
ณวงศ์ บุนนาค

Abstract

Abstract


Thailand is rich in biological diversity especially, medicinal plants. Moreover, Thai people have made use of these bioresources for traditional medicines for millennia. Therefore, the objective of this work is to study of antioxidant and enzyme (lipase amylase and a-glucosidase) inhibitory activities were to evaluate in 32 species of plant. One of the therapeutic approaches for obesity, inhibiting fat digestion, and type II diabetes, delaying disaccharides digestion to absorbable monosaccharides, leads to a reduction in glucose absorption and, subsequently, the rise of postprandial hyperglycemia is attenuated. The antioxidant activity was measured the scavenging activity of DPPH radicals. The result of crude methanol extract of Solanum indicum showed promising potential antioxidant activity with EC50 of 1.92±0.38 µg/ml. Moreover, the extracts were studied for enzymes inhibitory activities. Crude methanol extracts of Centotheca lappacea, Tectona grandis and Antidesma ghaesembilla exhibited the highest lipase, amylase and a-glucosidase inhibitory activities with IC50 of 1.32±0.04 3.42±0.52 and 0.12±0.03, respectively. Thus, the results from the studied plant extracts can be applied as the guideline for the selection of medicinal plant species for further pharmacological and phytochemical investigations. 


Keywords: medicinal plant; antioxidant; lipase; amylase; a-glucosidase

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชุติมา แก้วพิบูลย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

พฤทฐิภร ศุภพล

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

ธนากรณ์ ดำสุด

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

ณวงศ์ บุนนาค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

References

[1] กระทรวงสาธารณสุข, แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549), 2544, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.
[2] Golay, A. and Ybarra, J., 2005, Link between obesity and type 2 diabetes, Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 19: 649-663.
[3] Kaewpiboon, C., Lirdprapamongkol, K., Srisomsap, C, Winayanuwattikun, P., Yongvanich, T. and Puwaprisirisan, P., 2012, Studies of the in vitro cytotoxic, antioxidant, lipase inhibitory and antimicrobial activities of selected Thai medicinal plants, BMC Comp. Altern. Med. 12: 127.
[4] Sindhu, S. and Nair, VKaAM., 2013, in vitro studies on alpha amylase and alpha glucosidase inhibitory activities of selected plant extracts, Pelagia. Res. Libr. 3: 128-132.
[5] ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร และรัชนี ไสยประจง, 2550, ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านสารอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
[6] อุไรวรรณ วัฒนกุล, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และพีรพงษ์ พึ่งแย้ม, 2552, การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน สารประกอบฟินอลิก และฟลาโวนอยด์ในสารสกัดพืชป่าชายเลน บริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
[7] อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, พุทธชา สอนจันทร์ และกัลยารัตน์ เครือวัลย์, 2014, Potential diabetes prevention through key enzymes inhibition of Edible Sour Leaves from Thai local plants, Agric. Sci. J. 3: 13-16.
[8] อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ และกัลยารัตน์ เครือวัลย์, 2013, Anti-lipase activities in Edible Sour Leaves of Thai Local Plants, Agric. Sci. J. 44: 604-606.
[9] รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, 2555, ผลของสารสกดัจากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีสุรนารีที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์ไลเพส เอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์กลูเคสิเดส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.