การตรวจการติดเชื้อราในเล็บด้วยวิธีโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ การเพาะเชื้อ และการวิเคราะห์ลำดับเบสไรโบโซมอลดีเอ็นเอ

Main Article Content

กัญญานัฐ ครองบุญ
ถวัลย์ ฤกษ์งาม
เอนก ภู่ทอง
จีระภา ดำรงโภคภัณฑ์
สมคิด อุบลวัฒน์
จิรัฐฐิกาญจน์ สุรินทร์
ธีระนา บุนนาค
ประไพพิศ เชาวลิต

Abstract

Abstract


Onychomycosis is fungal infection of nail and usually mild disease. However, the onychomycosis can impact quality of life of patient. Accurate diagnosis is crucial for successful treatment of onychomycosis. Unfortunately, the diagnostic preciseness of conventional diagnosis by using potassium hydroxide (KOH) preparation and fungal culture is not ideal. The aim of this study was to evaluate the detection of fungal infection in nail by ribosomal DNA (rDNA) sequence analysis. One-hundred and sixty-eight nail samples were subjected for fungal detection by rDNA sequence analysis. The result obtained by rDNA sequence analysis was compared to conventional methods. The study found that positive rates of KOH preparation, culture and rDNA sequence analysis were 32.1, 24.4 and 32.7 %, respectively. There was concordance between rDNA sequence analysis and culture as a standard method in 75.0 %. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of rDNA sequence analysis were 65.9, 78.0, 49.1 and 87.6 %, respectively. The positive rate of conventional culture method in combination with rDNA sequence analysis increased to 41.1 %. The results support the use of the rDNA sequence analysis in combination with conventional laboratory tests for accurate identification of fungi in nail sample. 


Keywords: onychomycosis; potassium hydroxide preparation; culture; rDNA sequence analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

กัญญานัฐ ครองบุญ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เอนก ภู่ทอง

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จีระภา ดำรงโภคภัณฑ์

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สมคิด อุบลวัฒน์

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

จิรัฐฐิกาญจน์ สุรินทร์

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ธีระนา บุนนาค

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประไพพิศ เชาวลิต

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

References

[1] Welsh, O., Vera-Cabrera, L. and Welsh, E., 2010, Onychomycosis, Clin. Dermatol. 28: 151-159.
[2] Szepietowski, J.C., Reich, A., Pacan, P., Garlowska, E. and Baran, E., 2007, On behalf of the Polish Onychomycosis Study Group: Evaluation of quality of life in patients with toenail onychomycosis by Polish version of an international onychomycosis-specific questionnaire, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 21: 491-496.
[3] Chacon, A., Franca, K., Fernandez, A. and Nouri, K., 2013, Psychosocial impact of onychomycosis: a review, Int. J. Dermatol. 52: 1300-13007.
[4] Szepietowski, J.C., Reich, A., Garlowska, E., Kulig, M. and Baran, E., 2006, Factors influencing coexistence of toenail onychomycosis with tineapedis and other dermatomycoses: A survey of 2761 patients, Arch. Dermatol. 142: 1279-1284.
[5] Ghannoum, M.A., Hajjeh, R.A., Scher, R., Konnikov, N., Gupta, A.K. and Summer bell, R., 2000, A large-scale North American study of fungal isolates from nails: the frequency of onychomycosis, fungal distribution, and antifungal susceptibility patterns, J. Am. Acad. Dermatol. 43: 641-648.
[6] Gupta, A.K., Drummond-Main, C., Cooper, EA., Brintnell, W., Piraccini, B.M. and Tosti, A., 2012, Systematic review of nondermatophyte mold onychomycosis: Diagnosis, clinical types, epidemiology, and treatment, J. Am. Acad. Dermatol. 66: 494-502.
[7] Ungpakorn, R., Lohaprathan, S. and Reangchainam, S., 2004, Prevalence of foot diseases in outpatients attending the Institute of Dermatology Bangkok Thailand, Clin. Exp. Dermatol. 29: 87-90.
[8] Cribier, B.J. and Paul, C., 2001, Long-term efficacy of antifungals in toenail onychomycosis: A critical review, Br. J. Dermatol. 145: 446-452.
[9] Bueno, J.G., Martinez, C., Zapata, B., Sanclemente, G., Gallego, M. and Mesa, A.C., 2010, In vitro activity of fluconazole, itraconazole, voriconazole and terbinafine against fungi causing onychomycosis, Clin. Exp. Dermatol. 35: 658-663.
[10] Weinberg, J.M., Koestenblatt, E.K., Tutrone, W.D., Tishler, H.R. and Najarian, L., 2003, Comparison of diagnostic methods in the evaluation of onychomycosis, J. Am. Acad. Dermatol. 49: 193-197.
[11] Panasiti, V., Borroni, R.G., Devirgiliis, V., Rossi, M., Fabbrizio, L. and Masciangelo, R., 2006, Comparison of diagnostic methods in the diagnosis of dermatomycoses and onychomycoses, Mycoses 49: 26-29.
[12] Mehregan, D.C. and Gee, S.L., 1999, The cost effectiveness of testing for onychomycosis versus empiric treatment of onychodystrophies with oral antifungal agents, Cutis 64: 407-410.
[13] Lau, A., Chen, S., Sorrell, T., Carter, D., Malik, R., Martin, P. and Halliday, C., 2007, Development and clinical application of a panfungal PCR assay to detect and identify fungal DNA in tissue specimens, J. Clin. Microbiol. 45: 380-385.
[14] Ciardo, D.E., Schar, G., Altwegg, M. and Bottger, E.C., Bosshard P.P., 2007, Identification of moulds in the diagnostic laboratory – an algorithm implementing molecular and phenotypic methods, Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 59: 49-60.
[15] Mcginnis, M.R., 1980, Laboratory Handbook of Medical Mycology, Academic Press, New York, 661 p.
[16] Hendolin, P.H., Lars, P., Koukila-Kahkola, P., Anttila V.J., Malmberg, H., Richardson, M., and Ylikoski, J., 2000, Panfungal PCR and multiplex liquid hybridization for detection of fungi in tissue specimens, J. Clin. Microbiol. 38: 4186-4192.
[17] Chen, Y.C., Eisner, J. D., Kattar, M.M., Rassoulian-Barrett, S.L., Lafe, K., Bui, U., Limaye, A.P., and Cookson, B.T., 2001, Polymorphic internal transcribed spacer region 1 DNA sequences identify medically important yeasts, J. Clin. Microbiol. 39: 4042-4051
[18] Leaw, S.N., Chang, H.C., Sun, H.F., Barton, R., Bouchara, J.P. and Chang, T.C., 2006. Identification of medically important yeast species by sequence analysis of the internal transcribed spacer regions, J. Clin. Microbiol. 44: 693-699.
[19] Sontakke, S., Cadenas, M.B., Maggi, R.G., Diniz, P.P. and Breitschwerdt, E.B., 2009, Use of broad range 16S rDNA PCR in clinical microbiology, J. Microbiol. Methods. 76: 217-225.
[20] Paugam, A., L'Ollivier, C., Viguié, C., Anaya, L., Mary, C., de Ponfilly, G. and Ranque, S., 2013, Comparison of real-time PCR with conventional methods to detect dermatophytes in samples from patients with suspected dermatophytosis, J. Microbiol. Methods 95: 218-222.
[21] Winter, I., Uhrlaß, S., Krüger, C., Herrmann, J., Bezold, G., Winter, A., Barth, S., Simon, J.C., Gräser, Y. and Nenoff, P., 2013, Molecular biological detection of dermatophytes in clinical samples when onychomycosis or tineapedis is suspected: A prospective study comparing conventional dermatomycological diagnostics and polymerase chain reaction, Hautarzt 64: 283-289.