การสลายคาร์เบนดาซิมในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสจากการใช้ผงและแผ่นกรองเคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์

Main Article Content

อรรถบูรณ์ วิทูวิทยา
ภารดี ช่วยบำรุง
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

Abstract

Two forms of titanium dioxide, which were Degussa P25 powder and Degussa P25-coated filters, were used in photocatalysis for carbendazim degradation in water under sunlight irradiation. Carbendazim 50 (commercial name) in a concentration of 10 mg/L (equivalent to standard canbendazim of 5 mg/L) was synthesized. The concentration of Degussa P25 powder in a range of 0.005-10 mg/L was investigated for the best efficiency rate; and then that concentration was chosen to compare with the Degussa P25-coated filter. In the processes of coating, Degussa P25 in the concentrations of 0.05-2 g/L (wt/vol) were studied, including Degussa P25 loadings on the filter (0.05-0.3 g/piece), and numbers of filter (1-3 pieces) were investigated for carbendazim 50 degradation. Carbendazim 50 sorption and photolysis were also studied. Lastly, the effect of pH (5, 7, and 9) in water was investigated for both Degussa P25 powder and coated filters. Two conditions were explored, adjusting the pH only 1 time at the beginning and controlling the pH all over 180 min of the irrrdiation time. The results showed that photolysis could not degrade carbendazim in the water. However, for photocatalysis, 2 g/L of Degussa P25 powder yielded the highest efficiency rate as 95.6% with the kinetic constant of 0.032 min-1. In the case of coated filters, Degussa P25 concentration of 0.3 % wt/vol was suitable and the titanium dioxide loading of 0.05-0.3 g per piece of filter was insignificantly different for degradation rates. Also, 1-3 pieces of the filter provided similar efficiency rates with insignificant difference. However, when comparing between Degussa P25 powder and coated filter in the same titanium dioxide concentration, it was found that the efficiency rate from the powder was better than that of the coated filter. When taking up to 120 min, the efficiency rate form the coated filter was then closed to that from the powder. In terms of sorption, both Degussa P25 powder and coated filter showed less than 6 % on the carbendazim sorption. For the effect of pH of the water, it was found that pH 5 and 7 yielded higher degradation rates than that of pH 9 for both conditions. The best reaction rate (0.0404-0.0441 min-1) was from Degussa P25 powder, while that of 0.0206-0.0210 min-1 was from the coated filter from adjusting pH at the beginning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อรรถบูรณ์ วิทูวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ภารดี ช่วยบำรุง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society, Table 38-Total Amount of Farmers Sorted by Pest Management Method and Landholder Size in 2551 B.E., Available Source: http://popcensus.nso.go.th/web/kaset/file/Agri56_S/Format%20Excel/Table%2015_south.xls, April 2, 2018.
[2] Department of Agricultural, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Top Ten Imported Hazardous Materials in Thailand (2557 B.E.), Available Source: http://www. doa.go.th/ard/FileUpload/StatisticsHazardTop57.pdf, October 10, 2017.
[3] Mostrag-Szlichtyng, A. and Worth, A.P., 2010, In Silico Modelling of Microbial and Human Metabolism: A Case Study with the Fungicide Carbendazim, Available Source: https://pdfs.semanticscholar.org/6548/ce8d502c381f62e93aad04f00054aeab2d8c.pdf, December 15, 2017.
[4] Mazellier, P., Leroy, É., de Laat, J. and Legube, B., 2003, Degradation of carbenda zim by UV/H2O2 investigated by kinetic modelling, Environ. Chem. Lett. 1: 68-72.
[5] El-Saharty, A. and Hassan, I., A., 2014, Photochemical Purification of Wastewater from the Fungicides and Pesticides Using Advanced Oxidation Processes, Aust. J. Basic Appl. Sci. 8: 434-441.
[6] Hamal, D.B. and Klabunde, K.J., 2007, Synthesis, characterization, and visible light activity of new nanoparticle photocatalysts based on silver, carbon, and sulfur-doped TiO2, J. Colloid Interf. Sci. 311: 514-522.
[7] Djebbar, K. and Sehili, T., 1998, Kinetics of heterogeneous photocatalytic decom position of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid over titanium dioxide and zinc oxide in aqueous solution, J. Pest. Sci. 54: 269-276.
[8] Herrmann, J.M., Disdier, J., Pichat, P., Malato, S. and Blanco, J., 1998, TiO2-based solar photocatalytic detoxification of water containing organic pollutants: Case studies of 2,4-dichlorophenoxy aceticacid (2,4-D) and of benzofuran, Appl. Catal. B 17: 15-23.
[9] Rajeswari, R. and Kanmani, S., 2009, TiO2 based heterogenous photocatalytic treatment combined with ozonation for carbendazim degradation, Iran. J. Environ. Health Sci. Eng. 6: 61-66.
[10] Ohno, T., Sarukawa, K., Tokieda, K. and Matsumura, M., 2001, Morphology of a TiO2 photocatalyst (Degussa, P-25) consisting of anatase and rutile crystalline phases, J. Catal. 203: 82-86.
[11] Munter, R., 2001, Advanced oxidation processes-current status and prospects, Proc. Estonian Acad. Sci. Chem. 50: 59-80.
[12] Kiss, A. and Virag, D., 2009, Photostability and photodegradation pathways of distinctive pesticides, J. Environ. Qual. 38: 157-163.
[13] Boudina, A., Emmelin, C., Baaliouamer, A., Grenier-Loustalot, M.F. and Chovelon, J.M., 2003, Photochemical behaviour of carbendazim in aqueous solution, Chemosphere 50: 649-655.
[14] National Center for Biotechnology Information, 2010, PubChem Database: Carbendazim, Available Source: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Carbendazim#section=Top, December 20, 2018.
[15] Johnson, I.I., Lawton, E., Atkinson, C. and Aldous, E., 2009, Proposed EQS for Water Framework Directive Annex VIII Subs tances: Carbendazim (for Consultation), Available Source: http://www.wfduk.org/sites/default/files/Media/Carbendazim%20-%20UKTAG.pdf: GroupWFD-UKTA, December 20, 2018.
[16] Saien, J. and Khezrianjoo, S., 2008, Degradation of the fungicide carbendazim in aqueous solutions with UV/TiO2 process: Optimization, kinetics and toxicity studies, J. Hazard. Mater. 157: 269-276.
[17] Rajeswari, R. and Kanmani, S., 2010, Comparative study on photocatalytic oxidation and photolytic ozonation for the degradation of pesticide wastewaters, Desalin. Water Treat. 19: 301-306.
[18] Yadini, A.E., Marouane, B., Ahmido, A., Dunlop, P., Byrne, J., Azzouzi, M.E. and El-Hajjaji, S., 2013, Photolysis and photo degradation of fenamiphos insecticide by using slurry and supported TiO2, J. Mater. Environ. Sci. 4: 973-980.
[19] Das, A., Patra, M., Wary, R.R., Gupta, P., and Nair, R.G., 2018, Photocatalytic performance analysis of Degussa P25 under various laboratory conditions, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 377.
[20] Borji, H.S., Nasseri, S., Mahvi, A., Nabizadeh, R. and Javadi, A., 2014, Investigation of photocatalytic degradation of phenol by Fe (III)-doped TiO2 and TiO2 nanoparticles, J. Environ. Health Sci. Eng. 12: 101.
[21] Burns, J.M., Cooper, W.J., Ferry, J.L., King, D.W., DiMento, B.P., McNeill, K., Miller, C.J., Miller, W.L., Peake, B.M., Rusak, S.A., Rose, A.L. and Waite, T.D., 2012, Methods for reactive oxygen species (ROS) detection in aqueous environments, Aquat. Sci. 74: 683-734.
[22] Goswami, D.Y., Trivedi, D.M. and Block, S.S., 1997, Photocatalytic disinfection of indoor air, J. Sol. Energy Eng. 119: 92-96.
[23] Kaur, T., Sraw, A., Wanchoo, R. and Toor, A., 2018, Solar assisted degradation of carbendazim in water using clay beads immobilized with TiO2 & Fe doped TiO2, Sol. Energy 162: 45-56.
[24] Pang, X., Chen, C., Ji, H., Che, Y., Ma, W., and Zhao, J., 2014, Unraveling the photo catalytic mechanisms on TiO2 surfaces using the oxygen-18 isotopic label technique, Molecules 19: 162-191.
[25] Malato, S., Fernández-Ibáñez, P., Maldonado, M.I., Blanco, J. and Gernjak, W., 2009, Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis: Recent overview and trends, Catal. Today 147: 1-59.
[26] Akbal, F. and Nur Onar, A., 2003, Photocatalytic degradation of phenol, Environ. Monit. Assess. 83: 295-302.
[27] Kaur, T., Toor, A.P. and Wanchoo, R.K., 2015, Parametric study on degradation of fungicide carbendazim in dilute aqueous solutions using nano TiO2, Desalin. Water Treat. 54: 122-131.
[28] Chen, L.C., Huang, C.M. and Tsai, F.R., 2007, Characterization and photocatalytic activity of K+-doped TiO2 photocatalysts, J. Mol. Catal. A Chem. 265: 133-140.
[29] Panadés, R., Ibarz, A. and Esplugas, S., 2000, Photodecomposition of carbendazim in aqueous solutions, Water Res. 34: 2951-2954.
[30] Lam, S.M., Sin, J.C. and Mohamed, A.R., 2010, Parameter effect on photocatalytic degradation of phenol using TiO2-P25/ activated carbon (AC), Korean J. Chem. Eng. 27: 1109-1116.