การคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับโรงงานผลิตกระสอบตัวอย่าง

Main Article Content

วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์
เกรียงไกร การชัยศรี
พีรภพ จอมทอง
นพคุณ แสงเขียว
ประจวบ กล่อมจิตร

Abstract

Decision making using the Analytic Hierarchy Process (AHP) is used to solve complicated problems and is easy to understand. Principle of AHP resembles the process of human thought. In this paper, AHP is applied in supplier selection by using 6 decision conditions and 6 suppliers. An approved questionnaire was used with a person who involved about purchasing. The results showed that main factor affected to supplier selection was the price, 37.18 % of weight value. Then, technical ability was analyzed and maximum weight value was 34.79 %. Maximum weight value in factor of price was 44.85 %. The factor of quality and guarantee policy had maximum weight at 31.40 %. Maximum weight value of delivery was at 35.73 %. Financial and creditability had maximum weight at 38.28 %. Communication and service had maximum weight at 33.28 %. The proper supplier was analyzed from each factor. The maximum weight of the proper supplier is at 22.80 % that related to the price factor. In this case, AHP could solve the problem of supplier selection and give a high benefit in decision making.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตําบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เกรียงไกร การชัยศรี

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตําบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

พีรภพ จอมทอง

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตําบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

นพคุณ แสงเขียว

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ประจวบ กล่อมจิตร

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] Jarasmas, K. and Benchawattananon, R., 2015, Defect reduction in the production of plastic woven bag: A case study of Parkchong Jute Mill Co., Ltd., Nakhon ratchasima province, pp. 887-893, 3rd National and International Conference on Business Management and Innovation, Mahasarakham University, Mahasarakham.
[2] Saaty, T.L., 1990, Decision making for leaders: The analytic hierarchy process for decisions in a complex world, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
[3] Kaganski, S., Majak, J. and Karjust, K., 2018, Fuzzy AHP as a tool for prioritization of key performance indicators, Procedia CIRP 72: 1227-1232.
[4] Jomtong, P., Tharawetcharak, P. and Watanasungsuit, A. and Pornsing, C., 2017, A study of ranking factors to the success of Thai small-scale biomass power plants using analytic hierarchy process, NU J. Sci. Technol. 25(4): 138-148. (in Thai)
[5] Sukkrajang, K., 2015, The application of an analytic hierarchy process of the decision process for selection of 3rd party logistics service provider in the textile industry, Ind. Technol. Lampang Rajabhat Univ. J. 8(1): 1-11. (in Thai)
[6] Aissaoui, N., HaouariMohamed, M. and Hassini, H., 2007, Supplier selection and order lot sizing modeling: A review, Comp. Oper. Res. 34: 3516-3540.
[7] Choua, S.Y. and Chang, Y.H., 2008, A decision support system for supplier selection based on a strategy aligned fuzzy SMART approach, Exp. Syst. Appl. 34: 2241-2253
[8] Laoonual, Y., 2015, Assessment of Electric Vehicle Technology Development and Its Implication in Thailand, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok. (in Thai)
[9] Phudphad, K., Watanapa, B., Krathu, W. and Funilkul, S., 2017, Rankings of the security factors of human resources information system (HRIS) influencing the open climate of work: Using analytic hierarchy process (AHP), Procedia Comp. Sci. 111: 287-293.
[10] Bhushan, N. and Rai, K., 2004, Strategic decision making: Applying the Analytic Hierarchy Process, Decision Engineering, Springer, London.
[11] Saaty, T.L., 2008, Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Serv. Sci. 1: 83-98.
[12] Wind, Y. and Saaty, T.L., 1980, Marketing applications of the analytic hierarchy process, Manage. Sci. 26: 641-458.
[13] Golden, B.L. and Wang, Q., 1989, An Alternative Measure of Consistency, pp. 68-81, In Golden, B.L., Wasil, A. and Harker, P.T. (Eds.), Analytic Hierarchy Process: Applications and Studies, Springer-Verlag, Berlin.