1

 

ขั้นตอนแรกในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง?

กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

     - บทความต้นฉบับที่ไฟล์ Word 1 ชุด   

     - หนังสือรับรองการส่งบทความ  1 ฉบับ         

นอกจากนี้ขอให้ศึกษาวิธีการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้องจากเมนู DOWNLOAD เลือก เอกสารคำแนะนำฯ การแปลเอกสารอ้างอิงฯ และตัวอย่างบทความฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้อง
 
 

2

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ มีจำนวนกี่ท่าน และมาจากหน่วยงานไหนบ้าง?

บทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ ซึ่งการเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้น หากบทความมาจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน แต่หากบทความมาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทางวารสารจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน และภายนอก 1 ท่าน หรือเลือกจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน

 

3

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. รับบทความสาขาไหนบ้าง?

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี และอื่น ๆ)

 

4

หากต้องการส่งบทความสามารถส่งได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

ส่งบทความผ่านเว็บไซต์วารสารออนไลน์นี้เท่านั้น โดยสามารถศึกษาวิธีการส่งบทความได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

 

5

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจนถึงได้ลงตีพิมพ์นานแค่ไหน?

ใช้ระยะเวลาประมาณ 3เดือน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเวลาประเมินคุณภาพบทความ 1 เดือน และที่เหลือขึ้นอยู่กับการเตรียมบทความต้นฉบับและการปรับแก้ของผู้เขียนด้วย

 

6

เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์หรือไม่?

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

 

7

วารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือยัง?

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี 2563-2567 

 

8

สามารถส่งบทความประเภทไหนเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ได้บ้าง?

บทความที่รับพิจารณามี 3 ประเภทคือ 1. บทความวิชาการ 2. บทความวิจัย 3. บทวิจารณ์หนังสือ

 

9

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. สามารถนำไปยื่นขอจบ หรือนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

สามารถนำไปขอจบ หรือขอตำแหน่งทางวิชาการได้

 

10

เมื่อส่งบทความต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาแล้ว ทางวารสารสามารถออกหนังสือรับลงตีพิมพ์ได้เลยหรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากหนังสือรับลงตีพิมพ์จะออกให้ต่อเมื่อบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านว่าสามารถลงตีพิมพ์ได้หรือไม่ และท่านต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการก่อน  จึงจะสามารถออกหนังสือตอบรับให้ได้ แต่สามารถออกหนังสือรับพิจารณาเบื้องต้นได้เท่านั้น

 

 ** สามารถสอบถามคำถามอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 063-749-0929 หรืออีเมล [email protected] ได้ตามวันและเวลาราชการ

Update เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563