ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2020-04-10

เรียน ผู้นิพนธ์ทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้งานวารสาร ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ โดยจะทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม
โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

โทรศัพท์มือถือ: 064-190-6839
อีเมล: ejournal_sci@yru.ac.th 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อามีเนาะ  ดีแม

 

ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

2020-03-09

ประกาศรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี ) และสิ่งแวดล้อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-749-0929 หรือ 073-299-634

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี และอื่น ๆ) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-27

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ

นุชเนตร ตาเย๊ะ, ต่วนนัจวา ต่วนกาจิ, ฮานาน อาลี

54-65

วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers

จารุ นิคม, นาดี มอลอ, ซูไรดา ปูตะ, สุไฮรา สาแระ, ซารีฮะห์ บาโง, โอมาร์ ยูโซะ, วารุณี หะยีมะสาและ

66-73

โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย

ทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล, เอสรา มงคลชัยชนะ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ปิยากร บุญยัง

74-83

พัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย

เอสรา มงคลชัยชนะ, ทัศพร กาญจนเรขา, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ชาญยุทธ สุดทองคง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, วิษณุ ธงไชย

84-93

ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน

ชญานิศ โตมอญ, ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, John Raymund D. Torres, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

94-103

การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)

ภัทรวดี เอียดเต็ม, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, จริยา สุขจันทรา

113-121

ดูเล่มทุกฉบับ