ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

YRU Journal of Science and Technology
Southern Border Research and Development Institute, YRU
133 Tessabal 3 Road MuangYala, Yala 95000

ผู้รับผิดชอบหลัก

YRU Journal of Science and Technology (อามีเนาะ ดีแม)
เจ้าหน้าที่งานวารสาร
Southern Border Research and Development Institute
เบอร์โทรศัพท์ 064-190-6839

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อามีเนาะ ดีแม
เบอร์โทรศัพท์ 064-190-6839