เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2559 จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วารสารมีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเผยแพร่ในรูปออนไลน์ (ISSN: 2985-1416 Online)

 

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี ) และสิ่งแวดล้อม

 

กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ จำนวน 2 หรือ 3 คน (ขึ้นกับความประสงค์ของผู้นิพนธ์)  โดยประเมินแบบ Double-Blinded Review (ปิดชื่อผู้เขียน และผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

ตีพิมพ์บทความ 5-10 เรื่อง/ฉบับ

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา