About the Journal (เกี่ยวกับวารสาร)

วารสารเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2559 จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วารสารมีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดทำทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print ISSN: 2539-5688) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e- ISSN: 2672-9873)

 

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี ) และสิ่งแวดล้อม

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded Review (ปิดชื่อผู้เขียน และผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก) 

1. วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

 2. ตีพิมพ์บทความ 8-10 เรื่อง/ฉบับ

 

Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา