งานวารสารฯปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563

2020-11-10

เนื่องด้วย เจ้าหน้าที่วารสารติดอบรมเข้าร่วมโครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณที่นี้ด้วย

ประกาศรับบทความบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปี 2564

2020-07-09

ประกาศรับบทความบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี ) และสิ่งแวดล้อม

ช่องทางรับบทความ : ทางเว็บไซต์วารสารเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารและวิธีการส่งบทความ ที่นี่

ติดต่อ : อามีเนาะ ดีแม โทรศัพท์: 064-190-6839 หรือ 073-299-634 

หมายเหตุ : กรุณาศึกษาเอกสารคำแนะนำในการเตรียมบทความ และใช้ Template ที่ทางวารสารกำหนด หากพบว่าเตรียมบทความไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด ทางวารสารอาจไม่พิจารณารับเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี และอื่น ๆ) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ

อรพิน เสละคร , สุดารัตน์ สุตพันธ์ , คงเดช พะสีนาม, ธันวมาส กาศสนุก

28-33

Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities

Wirot Likittrakulwong, Narakamol Laorodphan, Khongsak Srikaeo, Pisit Poolprasert, Tossaporn Incharoen, Skorn Koonawootrittriron

41-47

ดูเล่มทุกฉบับ