โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย

Main Article Content

ศิลปชัย เสนารัตน์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อตับและประเมินสุขภาวะของปลาตะกรับ Scatophagus argus ช่วงวัยรุ่น จากปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย โดยใช้จุลกายพยาธิของตับเป็นตัววัดทางชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างตับถูกห่อหุ้มด้วยชั้นแคปซูล (Capsule) ภายในเนื้อเยื่อตับประกอบด้วยเซลล์ตับ (Hepatocytes) ที่มีนิวเคลียสรูปร่างกลมติดสีน้ำเงินและล้อมรอบด้วย ไซโตพลาสซึมติดสีชมพูอ่อน สำาหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลกายพยาธิของเซลล์ตับพบการเสื่อมแบบแวคูโอลา การเสื่อมแบบไฮยาลีน การหดตัวของนิวเคลียส และการสลายของนิวเคลียสของเซลล์ นอกจากนี้ยังพบการสะสมของเมลาโนมาโครฟาจ เซนเตอร์ ในบางบริเวณของเนื้อเยื่อตับและหลอดเลือด จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าอาการเหล่านี้มีส่วนเชื่อมโยงต่อการทำางานของเนื้อเยื่อตับและอาจส่งผลต่อสุขภาวะของปลาตะกรับในระยะวัยรุ่นในบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรีของประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย