ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์

Main Article Content

จารุณี หนูละออง
อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
อิมรอน อาลีมามะ

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ โดยทำการปลูกเนเปียร์ในแปลงปลูก ขนาด 40x40 เมตร โดยใช้วิธีทดลองแบบ 2x2 แฟคตอเรียล ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ที่ต่างกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง และหญ้าเนเปียร์จักรพรรดิ์ และชนิดของปุ๋ยที่ต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ มูลแพะ อัตรา 2000 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ที่อายุการตัด 70 30 และ 30 วัน ปรากฏว่า ผลผลิตนำ้าหนักสด และนำ้าหนักแห้งของหญ้าเนเปียร์ปากช่องและหญ้าจักรพรรดิไม่มีความแตกต่างกัน และองค์ประกอบทางเคมี พบว่า หญ้าเนเปียร์ทั้งสองสายพันธุ์มีค่าที่ใกล้เคียงกัน (p>0.05) แต่ปุ๋ยเคมีมีผลทำาให้ค่าโปรตีนรวม ปริมาณผนังเซลล์ทั้งหมด และปริมาณเยื่อใยสูงกว่าปุ๋ยมูลแพะ (p<0.01)

Article Details

บท
บทความวิจัย