ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ

Main Article Content

ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
ลักขณา รักขพันธ์
อลภา ทองไชย
สายใจ แก้วอ่อน
ศศิธร พังสุบรรณ

บทคัดย่อ

          การศึกษาไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะสัณฐาน และสภาพแวดล้อมของแหล่งที่พบ เพื่อประเมินคุณภาพอากาศเบื้องต้นจากการใช้กลุ่มและชนิดไลเคนเป็นดัชนีชี้วัดเบื้องต้น โดยเก็บตัวอย่างไลเคนที่พบบนไม้ต้น มาวิเคราะห์ชนิดและจัดกลุ่มตามความทนทานต่อมลพิษทางอากาศ ได้ไลเคนจำานวน 150 ตัวอย่าง จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม 14 วงศ์ 26 สกุล 55 ชนิด กลุ่มครัสโตสซึ่งมีความทนทานต่อมลพิษทางอากาศมากที่สุด พบมากที่สุด คือ 13 วงศ์ 23 สกุล 46 ชนิด วงศ์เด่นคือ Graphidaceae และกลุ่มโฟลิโอส ที่มีความทนทานต่อมลพิษทางอากาศปานกลาง พบ 1 วงศ์ 3 สกุล 9 ชนิด คือ วงศ์ Phyciaceae เมื่อนำข้อมูลไลเคนที่ได้มาประเมินคุณภาพอากาศเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีไม่มีปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากสามารถพบไลเคนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ไลเคน Rinodina sp. ที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด อยู่บริเวณเดียวกับ Trypethelium tropicum ซึ่งเป็นกลุ่มทนทาน และ Trypethelium eluteriae ซึ่งเป็นกลุ่มทนทานสูงได้ แสดงว่าสารมลพิษที่ปะปนอยู่ในอากาศมีปริมาณน้อย

Article Details

บท
บทความวิจัย