การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน

Main Article Content

สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ยุสรี ดอเลาะเซ็ง

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าความเข้มข้นของนำ้ายางพาราสดโดยวิธีตัวเก็บประจุแผ่นขนานในรูปของค่าความจุไฟฟ้าซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าในช่วง 1.5-12.0 โวลต์ ร้อยละของน้ำที่ผสมในน้ำยางพาราสดเท่ากับ 10 20 30 40 50 60 70 80 และ 90 โดยปริมาตร ตามลำาดับ แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าคงตัวไดอิเล็กตริก (k) ในน้ำยางพาราสดกับร้อยละเนื้อยางแห้ง (%DRC) จากการทดลองพบว่า เมื่อร้อยละของน้ำ ที่ผสมในนำ้ายางพาราสดเพิ่มขึ้นร้อยละเนื้อยางแห้ง (%DRC) มีค่าลดลง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละเนื้อยางแห้ง (%DRC) กับค่าคงตัวไดอิเล็กตริกพบว่า มีความสัมพันธ์ ในลักษณะโพลิโนเมียล ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R 2 ) อยู่ในช่วง 0.963 - 0.9877

Article Details

บท
บทความวิจัย