เครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ

Main Article Content

กฤษฎากร บุดดาจันทร์
นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอโดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ชุดโครงสร้างเครื่องและต้นกำาลังโดยใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า ชุดลอกเยื่อออกแบบโดยใช้เหล็กแผ่นปรับระดับได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร แผ่นกว้าง 27 มิลลิเมตร ยาว 35 หนา 3 มิลลิเมตร และชุดลูกกลิ้งลอกเยื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 18 เซนติเมตร หุ้มด้วยใยขัด ความเร็วรอบที่ใช้ในการทดสอบ คือ 200 300 500 700 และ 1,350 รอบต่อนาที จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพในการลอกเยื่อเมล็ดเมล็ดมะละกอสูงสุด คือ 82 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที โดยมีสมรรถนะในการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกออยู่ที่ 10.06 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์อัตราการงอกของเมล็ดที่ผ่านการลอกด้วยเครื่องอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์

Article Details

บท
บทความวิจัย